Hej!

Nedan visas FGSs remissvar!

Med vänlig hälsning/ Håkan R

                                                                                                                   

                                                                                                                    Stockholm 2017-09-25

                                                                                                                   

Stockholms stad

Trafikkontoret

Trafikplanering

 trafikplancity@stockholm.se

 

 

Ämne: dnr T2017-01102 Trafik- och gatumiljöplan för city

 

 

 

 

 

 

Remissvar från Företagsgrupperna Stockholm (FGS).

Företagsgrupperna Stockholm är en paraplyorganisation för företagsgrupperna i Stockholm. I de områden där vi verkar finns cirka 6.000 företag med cirka 125.000 anställda.

Sammanfattning.

 

Stockholms city är mycket viktigt för Stockholm, för regionen och för Sverige. Person- och transportflöden måste fungera smidigt för att staden skall fungera. Visionen med ett utvidgat gatuliv för gående, cyklister och kaffedrickande på trottoarerna kan var mycket attraktivt men ack så ineffektivt och dyrt det blir för företagandet när bilköerna blir långa och transporterna inte hinner fram i rätt tid. Vi anser inte att Trafik-och miljöplan för city kan ligga till grund för stadens utveckling i city fram till år 2030. Planen redovisar inte de behov som kommer att finnas för biltrafik för både person- och godstransporter i en stad med en ständigt ökande befolkning. I planen sägs att trafiksituationen på många platser måste undersökas vidare och det kan vi hålla med om, men det innebär samtidigt att vi inte kan ta annat än en generell ställning till förslagen. Planen visar på en mycket dålig förståelse för företagandets realiteter. Företagandet skapar grunden för vår välfärd och då måste också företagandet få möjligheten att göra sitt jobb effektivt.

Ökande befolkning.

 

Innevånarantalet i Stockholm kommer att öka med 50 % fram till år 2040. Det betyder att behovet av person och godstransporter kommer att öka med 50%. Och även om inte hela denna ökning påverkar city kommer citytransporterna att öka. Kollektivtrafiken måste därför

byggas ut och nya former för godstransporter utvecklas. I och omkring city bor det människor som i högsta grad är beroende av att de kan komma till och från sina bostäder på ett rimligt

sätt De är naturligtvis hänvisade till gatorna i city. Detta kan i dagsläget röra sig om cirka 100.000 personer.

 

Transportutveckling.

 

Biltrafiken i city är till 60% genomfartstrafik. För att åstadkomma ett city med mindre biltrafik måste kollektivtrafiken för persontransporter byggas ut. Det kräver också att infartsparkeringar vid hållplatserna utanför innerstaden byggs ut. Vidare måste Österleden byggas för att möjliggöra kringkörning av staden.

För att klara godstransporterna vill vi att staden, tillsammans med transportföretagen, fortsätter att utveckla nya distributionsformer. Under ett par år har experiment genomförts med lyckade resultat där transportföretagen visat att det finns en utvecklingspotential. För detta arbete kan det vara viktigt att staden är en drivande part. Ett av de projekt som har drivits gäller samdistribution som t ex skulle kunna bedrivas i varje verksamhetsområde där våra företagsgrupper verkar. Ett annat gäller nattdistribution, som kan bli mycket effektivt ur både miljö-, tids- och kostnadssynpunkt. Där måste utveckling ske av transportvagnarna för att de skall bli tystare. Så småningom kan vi också räkna med el-drivna lastfordon som blir ännu tystare även om själva motorljudet idag inte varit ett problem. Och återigen, varför kan inte tunnelbanan användas för godstransporter på natten?

Upprustning och omgörning av gatorna.

 

Vi håller med om att upprustning av gator och torg behövs. Detta måste vara ett ständigt pågående projekt i en växande stad. I den nu föreslagna planen anser vi att balansen mellan de olika trafikslagen har fått felaktiga proportioner. Gång- och cykelbanor lägger beslag på alldeles för stor del av gatumarken. På de gator där bilfiler tas bort och kollektivtrafiken går fram kommer köerna att bli långa och kollektivtrafiken kan inte hålla sina tider och företagen kan inte göra sina leveranser. I och med att biltrafiken tvingas minska på vissa gator kommer trafiken att flytta till andra gator och skapa köer. I köer med sakta körande eller stillastående bilar har vi de värsta avgasutsläppen vilket gör att miljön på dessa gator kommer att försämras. Detta miljöproblem minskar visserligen när vi får el-bilar men påverkan blir nog inte så stor fram till år 2030, som planen omfattar.

Planen visar på en mycket liten förståelse för att transporter måste komma fram på rimlig tid i city. Tid kostar pengar och företagandet måste hela tiden bli mer kostnadseffektivt. Det är så vi bygger upp resurserna för ökad välfärd. Utan ett väl utvecklande näringsliv får vi en försämrad välfärd.

När det gäller kommentarerna kring de olika presenterade projekten och förslagen i planen håller vi med Stockholms Handelskammare vars remissvar bifogas. Vi är även i övrigt eniga med de synpunkter som Stockholms Handelskammare har framfört.

Flera av våra medlemmar har uttalat en stor oro hur de skall kunna utföra sina tjänster och leverera varor till Stockholms city om planen blir verklighet.

 

Slutsats.

Företagsgrupperna Stockholm anser inte att Trafik- och gatumiljöplanen i city kan ligga till grund för utvecklingen av trafiken i city. Trafikflödena måste noggrant utredas där förutsättningarna för näringslivet är en utgångspunkt.

Vi vill framföra ett stort tack till Trafikkontoret för att vi fått tillfälle att yttra oss över denna plan och vi ställer gärna upp för mer direkta diskussioner om utvecklingen av staden.

Med vänlig hälsning

Kent Andersson

ordförande i FGS

Go to top