Stadgar antagna vid ordinarie årsmöte den 23 mars 2006. Ersätter tidigare version.

§ 1
Föreningens firma är Farsta Företagsgrupp - nedan kallad Företagsgruppen.

§ 2
Medlemmar får vara företag inom Farsta företagsområde samt kommersiella fastighetsägare/förvaltare verksamma i området som har betalt av mötet fastställd avgift

§ 3
Företagsgruppens ändamål är att inom sitt område tillvarata sina medlemmars intressen.

Företagsgruppens huvuduppgifter är:
att utveckla goda förutsättningar för företag inom Farsta företagsområde
att förmedla servicetjänster av främst ekonomisk art
att vara gemensam kontakt med Stockholms stad och andra myndigheter
att inom området etablera utbyte medlemmarna emellan vad gäller service, tjänster,
information, erfarenhet och kunnande
att i ovanstående frågor hålla kontakt med sambands- och serviceorganet Företagsgrupperna
Stockholm (FGS).

§ 4
Årsmötet fastställer storleken på medlemsavgifter.

§ 5
Medlem kan uteslutas ur föreningen om medlemmen inte iakttar föreskrifterna i föreningens stadgar, inte följer av föreningen fattade beslut, företar handling som skadar föreningen eller annan medlem eller motverkar föreningens ändamål eller intressen. Beslut om uteslutning fattas av styrelsen.

§ 6
Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

§ 7
Företagsgruppen består av en representant från varje medlemsföretag inom området och utser på årsmötet en styrelse om ordförande och högst fem ledamöter med två suppleanter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör, varje gång för en tid av ett år.

Styrelsen är beslutsför när de vid sammanträde närvarandes antal är minst hälften av ordinarie ntalet styrelseledamöter. Som styrelsens beslut gäller den mening, om vilken vid sammanträde de flesta röstande förena sig och vid lika röstetal den mening som biträdes av ordföranden.

Styrelseledamöter representerar sitt företag och företaget äger efter styrelsens godkännande sätta annan person som representant när praktiska skäl så kräver.

§ 8
Kallelse till styrelsesammanträde sker på det sätt styrelsen beslutar. Förhinder att bevista sammanträde skall i god tid meddelas ordförande, vilken då har att kalla vederbörande suppleant. Vid sammanträde skall föras protokoll, vilket till riktigheten skall bestyrkas av ordförande jämte en av styrelsen därtill utsedd ledamot.

§ 9
Företagsgruppens styrelse utser en ledamot jämte suppleant att representera företagsgruppen i Företagsgrupperna Stockholm (FGS) för en tid av ett arbetsår, räknat från FGS årsmöte.

§ 10
Ordinarie årsmöte i Företagsgruppen skall hållas före mars månads utgång. Kallelse skall vara utsänd senast två veckor före dag för årsmöte.

§ 11
Röstberättigade är endast de medlemmar, som erlagt fastställd medlemsavgift.

§ 12
Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas:
a. val av mötesordförande, sekreterare och två justeringsmän
b. fråga om årsmötet utlysts i behörig ordning
c. fastställande av röstlängd
d. fastställande av dagordning
e. protokolljustering
f. föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och revisorernas berättelse
g. fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
h. fråga om eventuella medlemsavgifter
i. behandling av skriftligt ingivna förslag från styrelsen och medlemmar
j. val av styrelse: ordförande, högst fem ledamöter jämte högst två suppleanter
k. val av revisor jämte suppleant för denne
l. val av valberedning
m. övriga frågor

§ 13
Företagsgruppens firma tecknas enligt särskilt styrelsebeslut.

§ 14
Företagsgruppens räkenskapsår utgör kalenderåret.

§ 15
Beslut om ändring av dessa stadgar fattas på årsmöte. För giltigt beslut fordras kvalificerad majoritet (3/4). Efter styrelsens, revisors, eller minst 1/10 av samtliga röstberättigade medlemmars skriftliga begäran därom, ska extra årsmöte hållas. Begäran ska göras hos styrelsen med angivande av de frågor som önskas behandlade på årsmötet. Styrelsen ska kalla till sådant årsmöte inom två veckor från den dag då sådan begäran inkom till styrelsen.

§ 16
Upplösning av företagsgruppen kan endast ske genom kvalificerad majoritet (3/4) vid två föreningsmöten med minst två månaders mellanrum. Eventuella tillgångar fördelas lika mellan de medlemmar som vid upplösningen erlagt senast aviserade avgifter, eller ställs till Företagsgrupperna Stockholms (FGS) disposition enligt mötets beslut.

Go to top