Genom att flytta till moderna lokaler i anslutning till Nya Karolinska Solna och Karolinska Institutet kommer S:t Eriks Ögonsjukhus att kunna erbjuda en större andel specialiserad och högspecialiserad vård än idag. Flytten innebär en möjlighet för sjukhuset att samverka än bättre kring multisjuka patienter med ögonproblem samt främja forskning och utveckling.

S:t Erik väntas kunna flytta in i de nya lokalerna i Hagastaden år 2020. Då kommer all verksamhet vara samlad till ett centrum för ögonsjukvård som är tänkt att främja ännu närmare samverkan med akademi, privata vårdgivare och näringsliv.
Enligt ett färskt beslut i landstingsstyrelsen ska lokalerna hyras ut till landstinget av Oslo Naeringseiendom AS. Tilldelningsbeslutet är överprövningsbart till och med 22 april.

Fakta
Invånarna i Stockholms län blir allt äldre. Utifrån prognoser för befolkningsutvecklingen beräknas därför antalet besök och vårdtillfällen inom ögonsjukvården öka med cirka 20 procent de kommande 10 åren. Huvuddelen av det ökade antalet patienter kommer att kunna tas om hand av vårdvalsaktörer. Det finns också vård som idag utförs av S:t Erik och Södersjukhuset som skulle kunna utföras av vårdvalsaktörer.
Även behoven av ögonsjukvård som behöver S:t Eriks kompetens och resurser kommer att öka, dels på grund av den äldre befolkningssammansättningen men också på grund av förbättrade behandlingsmetoder.
Landstinget drar därför slutsatsen att det kommer att bli en tyngdpunktsförskjutning på S:t Erik mot en högre andel specialiserad och högspecialiserad ögonsjukvård men att antalet patienter som behandlas vid S:t Erik inte kommer att öka.

Go to top