Kallelse till Ordinarie årsmöte den 2021-04-22 klockan 16.00

Telemöte 070-194 00 06, kod: 7057367#

 

 • 1. Val av mötesordförande
 • 2. Val av mötessekreterare
 • 3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordförande justera mötesprotokollet
 • 4. Frågan om kallelse skett i behörig ordning
 • 5. Fastställande av röstlängd
 • 6. Fastställande av dagordningen
 • 7. Föredragningen av styrelsen verksamhetsberättelse
 • 8. Revisorernas berättelse
 • 9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
 • 10. Beslut om medlemsavgiftens storlek
 • 11. Behandlingen av förslag från styrelse och medlemmar
 • 12. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen
 • 13. Val av styrelse:
 1. Ordförande på två år
 2. Höst tio och lägst fem ledarmötet på två år, där valperioden varieras så att kontinuitet uppnås.
 • 14. Val av revisor och revisor suppleant på ett år
 • 15. Förslag till valberedning på ett år
 • 16. Övriga frågor

      

Välkomna, Kent M Andersson, Ordförande

Bilagor:
FilBeskrivningFilstorlekSenast ändrad
Ladda ner den här filen (Kallelse årsmötet H-S 2021.pdf)Kallelse 128 kB2021-04-08 15:40
Ladda ner den här filen (HS åreredovisning 2020.pdf)Årsredovisning 2020 443 kB2021-04-08 15:40
Ladda ner den här filen (Verksamhetsberättelse H-S 2020.pdf)Verksamhetsberättelse 2020 198 kB2021-04-08 15:39
Ladda ner den här filen (REV 2020, Hammarby sjöstad.pdf)Revisionsberättelse 2020 207 kB2021-04-08 15:39
Ladda ner den här filen (Valberednings förslag 2021.pdf)Valberednings förslag 159 kB2021-04-08 15:39
Go to top