Kalendarium

VHV årsmöte 2019     

Torsdag, 21. Mars 2019, 14:30 - 16:00

Kallelse till årsmötet 2019 

Härmed är ditt företag kallat till årsmöte i VHV den 21 mars klockan 14.30 i föreningens hörsal Krossgatan 18, 4tr. 

Dagordning 

14.30-14.35 Marie Engström, Ordförande i VHV öppnar mötet.  

14.35-15.05 Information om Näringslivsrådet i Hässelby-Vällingby stadsdel

15.05-15-30 Fika 

15.30- 16.00 Årsmötesförhandlingar 

 1. Val av mötesordförande, sekreterare och två justeringsmän  
 2.  Fråga om årsmötet utlysts i behörig ordning.  
 3. Fastställande av röstlängd.  
 4.  Fastställande av dagordning.  
 5.  Protokolljustering.  
 6.  Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse.  
 7.  Föredragning av revisorernas berättelse  
 8.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.  
 9.  Styrelsen lägger fram förslag till budget och verksamhetsplan för kommande verksamhetsår för   medlemsbeslut.  
 1.  Fastställande av medlemsavgifter för kommande verksamhetsår.  
 2. Behandling av förslag från styrelse och medlemmar.  
 3.  Fastställande av arvoden till styrelsens ordförande, styrelseledamöter och revisorer.  
 4.  Val av styrelse av: 
  a) ordförande att väljas för 2 år 
  b) högst tio ledamöter och lägst sex ledamöter på två år  
 5.  Val av revisor och revisorssuppleant på ett år  
 6.  Förslag till valberedning på ett år  
 7. Övriga frågor. 
 8. Mötets avslutande 

 

16.00-16.30 Övriga frågor och diskussion 

Välkomna, Marie EngströmOrdförande 

Plats: Krossgatan 18, Vinsta

Kontaktperson:

Övrigt:

 

 

 

Tillbaka

Go to top