Remissvar på Förslag till handlingsplan för godstrafik i Stockholms stad, T2017-03649.

 Enligt remisshandlingarna gäller handlingsplanen för perioden 2018-2022. Vi måste emellertid se det hela över en längre tidsperiod för att göra rätt saker, vilket också planen gör. Planen beskriver väl de åtgärder som behöver vidtas. Vårt svar har vi valt att dela upp i fyra delar:

 1. Förutsättningarna för hämtning och lämning. Vi skall transportera från en fysisk plats där vi gärna skall samla gods från flera leverantörer i en nod. Vi skall transportera godset till en plats där vi smidigt skall kunna lasta av godset, ibland även på natten.
 2. Transportmedlen bil, båt, cykel, järnväg.
 3. Systemet som samordnar och styr flödena.
 4. Forskning om godsflödena. Vi måste veta mer om volymerna och typer av förflyttning som kan vara lämpliga för olika typer av gods.
 5. Samarbete, Stockholms Transportakademi?

De tre förslag som anges som mål är inga mätbara mål utan mer ett antal filosofier som i sin tur är underordnade andra mål. Denna luddighet är förklarlig eftersom vi vet för lite om dagens godsflöden.

Handlingsplanen med sina tio punkter innehåller i stort sett alla de möjligheter för godshantering som man kan tänka sig. Denna breda ansats är bra.

Transportkriterier.

Det gäller nu att mejsla ut de planer som passar för de olika behoven av transporter med hänsyn tagen till miljöpåverkan, arbetsmiljö, snabbhet, kvalitet, effektivitet och kostnad.

Vi kommer i detta svar att ge de synpunkter och poängtera de åtgärder som vi anser vara viktigast. Framför allt kommer vi att behandla godstransporter som berör företagen i Stockholm.

 1. Förutsättningarna för hämtning och lämning.

Godset skall transporteras från en punkt till en annan. Det gäller här att samla ihop så mycket gods som möjligt för att fylla transportfordonen så bra som möjligt. Vi tror på att ha samlingspunkter i många av 29 områden med koncentrationer av företag. Det gäller både de 10 verksamhetsområdena (VO) som fastställts i Stockholms nyligen antagna Översiktsplan (ÖP) och de andra 29 blandstäderna (BS). Här finns behov av transporter mellan olika företag i områdena och mellan företagen och handelsplatser runt om i staden. Här finns också behov av transporter till andra platser i landet och utlandet. I dessa områden kan man tänka sig att ha uppsamlingsplatser för godset eller uppsamling via digitala system. Företagsgrupperna i områdena kan vara en partner för uppstart och hjälp för kartläggning av behoven.

Vid avlämningsställena måste det finns plats för uppställning av fordon. Dessa platser måste ha en kontinuerlig bevakning så att de inte utnyttjas för andra ändamål. De bör vara försedda med sensorer som via GPS kan tala om att det finns plats eller inte finns plats på en speciell adress. Felaktigt utnyttjande av dessa platser skall vara mycket dyrt. Då nattransporter blir aktuella måste avlastningsställena vara förberedda för tyst hantering av godset. Fastighetsägarna är en mycket viktig part. De skall tillsammans med företag och andra hyresgäster (företag, butiker mm) se till att gods kan emottas och förvaras på ett säkert sätt.

 1. Transportmedlen.

Alla transportmedel skall användas under hänsynstagande till kriterierna som specificerats ovan. Vi tror mycket på off peak-leveranser. De försök som gjordes under åren 2014-2016 såg bra ut så när som på störningarna med transporten från bil till fastighet då skramliga vagnar störde. Vi tycker att detta skall utvecklas vidare. Här borde studium göras av transportlösningar i andra städer. London lär ju ha en utvecklad nattdistribution. Här måste normer utvecklas för vad som är tillåtet t ex:

 • Vilka tider får nattdistribution ske och på vilka platser?
 • Vilka ljudnivåer är tillåtna?
 • Vilken typ av vagnar som skall användas.
 • Vilka trottoarkanter och trösklar, som skall vara tillåtna.

Säkerheten är här också av största vikt och kanske den svåraste att lösa. Det gäller säkerheten för personalen och för godset som levereras. Det kan behövas speciell säkerhetspersonal på vissa ställen. Säkerhetsproblemen måste lösas av de berörda parterna, transportören, mottagaren, fastighetsägaren och bevakningsföretagen.

Idag görs en hel del servicearbeten under off peak-tid. Det borde undersökas om mer av detta arbete kunde utföras nattetid. Servicearbeten av olika slag är ju beroende av att både personal och varor smidigt kan transporteras till aktuella platser.

Samlastning är en annan distributionstyp som vi tror borde utvecklas. Vi skulle få ett bättre utnyttjande av fordonens kapacitet. Här spelar samlingspunkter för godset i t ex VO och BS en stor roll vilket beskrevs under punkt 1 ovan.

 1. Styrningssystemen.

För att utnyttja transportmedlen på bästa sätt fordras ett styrningssystem som grundar sig på de transportbehov som finns. Dels kan det vara fasta uppsamlingspunkter och fasta leveranspunkter och det kan vara digitala system dit man anmäler sitt transportbehov. Här finns redan vissa system utvecklade men det finns säkert en stor utvecklingspotential. Dessa styrningssystem är grundläggande för att hela transportarbetet skall bli bra ur alla synpunkter. Kanske kan Uber- eller tiptapp-lösningar tjäna som inspiration.

Forskning.

Egentligen vet vi alldeles för lite om transporterna i staden för att med bestämdhet kunna säga att så här gör vi. Stockholms stad måste alltså satsa på att forskning startar angående godsförsörjningen till stockholmarna i framtiden. De digitala systemen som nämns under punkt 3 ovan kommer att ge viss information, men det tar lång tid innan den verklighet som då mäts blir användbar.

Det är också mycket intressant att utreda hur e-handeln kommer att påverka transporterna. Skall en mängd paket levereras hem till stockholmarna på kvällar och helger?  Detta kan bli en jättestor fråga som vi idag vet mycket lite om när bara cirka 10 % av handeln sker via nätet.

 1. Framtida samarbete.

Med syftet att fördjupa samarbetet mellan inblandade parter och öka trycket på att saker genomförs föreslås ett årligt möte med deltagare från näringslivet (transport, distribution, företag), staden (de tekniska kontoren m fl) akademien och konsumenterna.

Det kunde kallas Stockholms Transportakademi.

Med vänlig hälsning

Företagsgruppen Norra Djurgårdsstaden

Kent Andersson

2018-04-23

Medlemsenkät

I samband att den nya stadsdelen Norra Djurgårdsstaden växer fram har medlemmarna i NDS Företagsgrupp minskat. Det är naturligtvis en effekt av den snabba omdaningen av området från ett rent industri/företagsområde till en så kallad blandstad med både bostäder och verksamheter. De av staden utlovade 35.000 nya arbetsplatserna tycks inte alls kunna uppnås. Parallellt med vår organisation har de kommersiella fastighetsägarna gått ihop och bildat ett bolag som skall ta tillvara fastighetsägarnas intresse speciellt i Värtahamnen. Vid samtal med denna nya organisation har det framkommit att de har samma agenda som NDS Företagsgrupp (rent/ säkert/ snyggt/ kommunikationer/ skyltar/ bredband etc.) men från ett rent fastighetsägarperspektiv.

NDS företagargrupp kommer att via mail sända ut en enkät om föreningens framtid. Var vänlig svara på den senast den 25 maj till leif@hornsberg.com.

Kent M Andersson och Leif Nilsson enligt uppdrag från Styrelsen

2018-04-15

Info från Näringslinsrådet vid Östermalms Stadsdelsnämnd.

Vid Näringslivsrådets möte den 13 april informerades om följande:

 • Vårmarknad i Norra Djurgårdsstaden den 6 maj kl. 11-15 på Storängstorget, ett lokalt evenemang där handlarna flyttar ut på torget, Stockholm konst håller i en konstinvigning, en loppmarknad anordnas och Östermalms stadsdelsförvaltning och exploateringskontoret finns på plats för att bland annat visa upp och berätta om projektet.
 • Recycling i Norra Djurgårdsstaden Ett ”bokbytarskåp” kommer att ställas ut vid Jaktparken i Norra Djurgårdsstaden för att på ett miljövänligt och enkelt sätt uppmuntra till läsning och bokbyten i området. Invigning den 16 maj.
 • Vårstädning/sandsopning i parkerna – skall vara färdig sista april.
 • En uppdaterad arbetsmarknads- och tillväxtanalys håller på att tas fram. Invest Stockholm återkommer med mer info om den under maj månad.
 • En utredning genomförs om hur näringslivsarbetet ser ut i staden. Syftet är bland annat att undersöka hur staden kan bli bättre på att arbeta med lokala näringslivsfrågor inom Stockholms stad.
 • Amplify – en music tech hub – har öppnat på Östermalm. De samarbetar med Kungliga Musikhögskolan, där de även har sina lokaler. De  har bland annat ett inkubatorprogram, som riktar sig till dem, som har en affärsidé, som kan utgöra grunden för uppstart eller utveckling av ett företag inom musik/musiketnologi.
 • Talangattraktion – kontakter med Migrationsverket

Det kan av olika anledningar uppstå svårigheter för personer som ansöker om förlängt uppehållstillstånd/arbetstillstånd, vilket även ställer till det för företag. Invest Stockholm arbetar med frågan tillsammans med Migrationsverket. Om vi träffar på företag på Östermalm med sådana problem kan vi hänvisa dem till Invest Stockholm.

2018-03-20

Fastighetsägarna i Norra Djurgårdsstaden bildar nytt bolag.

De kommersiella fastighetsägarna, bestående av Stockholms Hamnar, Bonnier fastigheter, Wallfast, Kungsleden och Niam, har bildat ett eget fastighetsbolag som har till syfte att främja utvecklingen av Norra Djurgårdsstaden, främst Värtahamnen, i samband med att fler och fler bostäder byggs.

Styrelsen

2018-02-15

I Trygghetsrådet ingår personal från olika förvaltningar i staden och representanter från skolor, kyrkan, stadsmissionen, polisen samt NDS. Ledorden för gruppens arbete är tryggt, rent och snyggt. Ordförande är Christina Klang från stadsdelsförvaltningen.

Leif Nilsson

2018-01-30

NDS har blivit invald i Östermalms Stadsdelsnämnds Näringslivsråd, som drivs av Maria Antonsson, ordförande i SDN, och stadsdelsdirektör Christina Klang. Gruppen är ett informations- och stödforum till de politiskt valda personerna och till tjänstemännen på stadsdelen rörande företagarfrågor .

Kent M Andersson

NDS svarar på stadens remiss om inriktning på företagsområden.

Norra Djurgårdsstadens Företagsgrupp är en medlemsorganisation som består av ca 100-tal företagare som tillsammans representerar mer än 3 000 arbetsplatser. Vår främsta uppgift är att verka, för att Norra Djurgårdsstaden blir en ännu bättre plats för företag, företagande och företagsamhet. Stockholm växer och Norra Djurgårdsstaden är en naturlig del av den utvecklingen. Både bostäder och ett dynamiskt näringsliv behövs för att skapa tillväxt och en hållbar stadsutveckling.

Företagsgruppen välkomnar därför det angreppssätt som presenteras i ”inriktnings”förslaget ”Strategisk inriktning för företagsområden” med att ta fram övergripande planeringsinriktningar för framtida och långsiktigt hållbar utveckling av näringslivet i Stockholms stad, med fokus på stadens företagsområden.

Företagsgruppen finner dock en oro för att nuvarande ambitionsnivå i materialet är för låg, framförallt när det gäller utvecklingen av nuvarande blandstad och de företagsområden som ska utvecklas till blandstad. I allt större utsträckning förändras förutsättningarna för Norra Djurgårdsstaden då det planeras 35 000 nya arbetsplatser och 12 000 nya bostäder.

Hållbar stadsutveckling är en fråga av största vikt för Norra Djurgårdsstaden. Utvecklingen till blandstad sker oftast genom ett intrikat samspel mellan beslut i staden och marknadsbeslut. Läs mer här:

Tisdagen den 21 juni öppnade delar av Värtaterminalen, den nya passagerarterminalen i Värtahamnen. Värtaterminalen nås som tidigare enklast från Gärdets t-bana, följ skyltarna. Tallink Siljas anslutningsbussar och Båtbussen från Cityterminalen ankommer direkt till Värtaterminalens entré. Arbeten pågår fortfarande runt terminalen och på de övriga våningsplanen.

Bistro Bar öppnar i oktober. Fram till dess finns det möjlighet att köpa vatten, läsk och enklare förtäring via automater. Här kan du läsa mer om Värtaterminalen, klicka här!

vartaterminalen oppnar tisdagen den 21 juni

Senaste nytt i Norra Djurgårdsstaden, klicka på bilden!

ndsnytt

I maj startar folkfesten Eurovision Song Contest i Stockholm - ett av världens största musikevenemang. Bara i Europa väntas över 200 miljoner tittare se de nio tv-sända föreställningarna från Stockholm Globe, samtidigt som 2 000 journalister och fans intar staden under två festfyllda veckor. Läs mer om vad som händer  och är på gång i staden, här!

Välkommen till Norra Djurgårdsstadens vårmarknad den 24:e april i Hjorthagen!

 

Vårmarknad i NDS 2

 

Inbjudan till inspirationsdag hos IDÉ House of Brands

En av Företagsgruppens samarbetspartners bjuder in till en inspirationsdag. På plats kommer några utvalda leverantörer för att inspirera oss inför sommaren, med allt härligt det bjuder på! Vänligen se PDF bifogat!

När: Torsdag den 7 april kl 11.00-14.00

Var: Hangövägen 25 (i ljusgården)

Anmälan: stockholm@idegroup.se

Behöver du veta mer kontakta Jeanett Nygård på IDÉ House of Brands, Jeanett.nygard@idegroup.seeller 076 635 58 26

Sommar 7 april

Bilagor:
FilBeskrivningFilstorlekSenast ändrad
Ladda ner den här filen (Sommar 7 april.pdf)Sommar 7 april.pdf 3152 kB2016-03-31 08:54

Stockholm 3 mars 2016

Trafikkontoret i Stockholm

parkeringsplan.tk@stockholm.se

Svar på remiss angående Parkeringsplanen 2016.

Pengar styr människors beteende och det är nödvändigt att styra utnyttjandet av gatorna i Stockholm. Det gäller i högsta grad våra företagsområden. Idag saknas alltför ofta parkeringsplatser för kunder och leverantörer vilket orsakar stora tidsförluster och ökar kostnaden för distributionen av varor. Därför tycker vi att planen med högre kostnader för parkering och utvidgade områden med P-avgifter i princip är bra. Det kommer att minska parkering av ”obehöriga” fordon i företagsområdena.

Samtidigt är det så att det är svårt att ha samma principiella system i centrala staden och i ytterstadsområdena. Ju längre ut från stadens mitt man kommer ju mer beroende blir man av att använda bilen eftersom de allmänna kommunikationerna glesar ut och cykelavstånden blir för långa för att det skall vara effektivt. Att höja avgifterna betyder högre kostnader för personalen som de kommer att kräva kompensation för av sina arbetsgivare. Företag i ytterstaden kan därvid lockas att flytta till grannkommunerna, som har lägre p-avgifter eller inga alls och heller inga trängselavgifter. Parkeringsavgifter i ytterstaden är inte aktuellt just nu men finns ju med i de framtida planerna och då gäller det att hitta rätt nivåer på avgifterna. De kanske skall vara 0 kr.

Förslag 1.

För anställda kan det dock på samma sätt som för boende bli en alltför kraftig belastning att behöva betala ”full” parkeringsavgift. Vi vill därför föreslå att anställda får en arbetsplatsparkeringsavgift på samma nivå som boende i omkringliggande område.

Förslag 2.

Små bilar – små parkeringsplatser. Många av de nya småbilarna tar bara hälften så stor plats som vanliga bilar. Förslaget innebär att ett antal mindre platser reserveras för småbilar med halva parkeringsavgiften. Det skulle främja användandet av små energisnåla bilar.

Förslag 3.

Vi vill understryka vikten av att gång- och cykelvägar till våra företagsområden görs säkra och bekväma att utnyttja. Cykel- och gångplanerna måste fullföljas. Vi måste också lära cyklisterna att följa trafikreglerna via både morot och piska.

Förslag 4.

Vissa gator fungerar idag som infartsparkering vid T-banestationerna. Här skulle det vara rimligt med en infartsparkeringsavgift på samma nivå som boendeparkering. Detta skulle stödja användandet av de allmänna kommunikationerna och minska bilåkandet in i stadens mitt.

Med vänlig hälsning

Företagsgruppen Norra Djurgårdsstaden

Kent M Andersson

Ordförande

 

 

Vi kan konstatera efter den feedback vi erhållit att det blev en mycket lyckad företagsmässa med intressanta seminarium. Vi har också tacksamt tagit till oss av er många tips och reflektioner inför nästa mässa. Återigen ett STORT TACK för att ni möjliggjorde mässan. Nedan finner du bild-collage från mässan. 

På återseende!

Tacksamma hälsningar:

Styrelsen i Företagsgruppen

 

collagecollage3collage2

 

Välkommen till ett evenemang som är fartfyllt, roligt, explosivt, spännande och inspirerande. Den 15 oktober bjuder Företagsgruppen och Scandic Ariadne in till Företagsmässa. Senare på kvällen bjuds det på middag och mingel inramat med 80-tals tema. En härlig avslutning på en oförglömlig eftermiddag.

Ta tillfället i akt att knyta nya kontakter!

 20150910 Inbjudan Företagsmässa 15 oktober

 

Bilagor:
FilBeskrivningFilstorlekSenast ändrad
Ladda ner den här filen (Inbjudan Företagsmässa 15 oktober.pdf)Inbjudan Företagsmässa 15 oktober.pdfInbjudan till Företagsmässa849 kB2015-09-09 21:39

Vi önskar dig en härlig sommar!

Jag misstänker att de flesta av er har ett antal veckor kvar till sommarledigheten och att den inbromsningen som vi upplevde för ett antal år sedan innan semestrarna är enbart ett minne.

Trots det vill vi på Företagsgruppen passa på att önska dig en härlig sommar och en energigivande semester. Många av oss går så här års lite på autopilot, vi klarar av vardagen snarare än lever den fullt ut. Det är slutförhandlingar, skolavslutningar, sommaravslutningar på jobbet och mängder av leveranser som skall vara klara innan ledigheten. Då kommer semestern och ger oss möjlighet till vila, reflektion och stillhet, kanske kan vi få nya perspektiv och ändra gamla tankemönster som inte längre gynnar oss.

Jag vill också passa på att tacka för alla givande samarbeten under våren. Vi gläds åt att intresset för Företagsgruppen fortsätter att växa genom:

ü  Nya medlemmar söker sig till Företagsgruppen

ü  Flera samarbeten fördjupas med aktörer som vill utveckla näringslivet i Norra Djurgårdsstaden bland annat Östermalms stadsdelsförvaltning och Stockholm Innovation och många flera.

ü  Flera företagare ser möjligheter till att göra nya affärer och knyta kontakter via den plattform som Företagsgruppen erbjuder.

Till sist, ett litet tips! – Håll utkik efter höstens höjdpunkt. Den 15:e oktober har Företagsgruppen tillsammans med Scandic Ariadne en Företagsmässa med flera intressanta seminarier och senare på kvällen middag/mingel där företagare, banker, stadens tjänstemän och många fler möts i ett informellt sammanhang.

Tack, och ha en härlig semester!
Kent Andersson

Torsdagen den 23 april kl 18.30 är det dags för årets tredje temakväll på Folkkulturcentrum i Hjorthagen som arrangeras av Östermalms stadsdelsförvaltning. Denna gång handlar det om biodling och planerna för Gasverket.

18.30 Pim Bendt från företaget Bee Urban berättar om stadsdelsförvaltningens bikupor vid Kontorsvillan. I år blir verksamheten ännu mer publik: de färgstarka kuporna flyttas närmare Bobergsgatan och fler boende kommer att kunna delta vid skötselträffarna. Dessutom utlyser vi en spännande tävling!

19.15 Magnus Rothman på JR Kvartersfastigheter berättar om planerna för Gasverksområdet. Här ska bli stadskärna med service för boende med skola, förskola, bibliotek med mera, men även ett besöksmål.

Träffen är kostnadsfri och fika finns att köpa i kaféet. Ingen föranmälan krävs. Plats: Folkkulturcentrum, Artemisgatan 19.

Mer info: www.stockholm.se/ostermalm/nds,  Nils Göransson, 076-124 22 52, nils.goransson@stockholm.se

Välkommen!

bikupa msk

 


Med den här appen kan du tycka till om Stockholms stads trafik- och utemiljö direkt i mobilen. Skicka in en fråga, en idé, ett beröm, ett klagomål eller en felanmälan när du vill, var du vill. Genom att använda telefonens gps-funktion är det lätt att ange en plats för din synpunkt. Du kan även bifoga bilder för att ytterligare beskriva ditt ärende. Välj om du vill få återkoppling via e-post eller om du vill vara anonym när du tycker till.

 

http://www.stockholm.se/tycktillapp

Vägtunnel ger företagsrusch till Norra Djurgårdsstaden

Äntligen ökar trycket på Norra Djurgårdsstaden, med allt fler företag som vill etablera sig i området. Anledningen: Norra länken har öppnat.

Publicerad 10:52, 20 feb 2015

Gata för gata, hus för hus. Sakta med säkert lägger fastighetsägare och byggherrar Norra Djurgårdsstadens eftertraktade industrimark under sina fötter. När utbyggnaden är färdig ska 12 000 bostäder och 35 000 arbetsplatser skapats i området, som sträcker sig från Hjorthagen och Värtahamnen till Loudden och Frihamnen.

Trög start

Samtidigt rankas Norra Djurgårdsstaden som ett av Stockholms hetaste etableringsområden. Och efter en trög start verkar näringslivet äntligen förstå områdets potential.

– Näringslivets intresse för området ökar konstant och vi får ständigt nya medlemmar, säger Thomas Windahl, verksamhetsansvarig på Företagsgruppen Norra Djurgårdsstaden, där man även ser en ökning av antalet nyetableringar.

Kortare restider

Tina Granåsen-Nyholm, vice ordförande i Företagsgruppen Norra Djurgårdsstaden och fastighetschef på Vasakronan, har märkt en markant skillnad i företagens intresse för etablering i Norra Djurgårdsstaden under de senaste månaderna.

– Det har hänt en hel del sedan Norra Länken öppnades. Vi får många fler förfrågningar nu, sedan man börjat förstå att en etablering i Norra Djurgårdsstaden är en etablering innanför tullarna. Tidigare var det bara Lidingöborna och boende på Östermalm som hade nära till Norra Djurgårdsstaden, men tack vare Norra länken har restiden hit kortas rejält. Läs artikeln i sin helhet här

Källa: Östermalmsnytt.

 

Sveriges Televisions ABC besökte Norra Djurgårdsstaden den 20 februari för att göra ett reportage om hur historia blir framtid i Gasverket. Se inslaget här.

I över hundra år producerade Stockholm sin egen gas innanför grindarna till det gamla gasverket i Hjorthagen – ett industriområde ritat av stjärnarkitekten Ferdinand Boberg på 1800-talet. Stockholms stad har nu i uppdrag att bevara historien genom att omvandla området för framtiden. 

Arkitekten Ferdinand Boberg ritade gasverket likt en berättelse. Nere i hamnen där det smutsiga kolet kom in var arkitekturen mindre tilltalande. Allteftersom kolet förbrändes och förädlades i olika processer blev även byggnaderna ädlare och mer utsmyckade. Finast var gasklockorna. Där mellanlagrades den färdiga förädlade produkten. 

 – Man var jättestolt över att vi kunde tillverka gas på 1800-talet. Det var en industrirevolution som underlättade väldigt mycket eftersom man kunde ha gatlyktor på stan och spisar hemma hos folk istället för att elda själv, säger Staffan Lorentz.

Ingen mer gas sedan 2011 

På 1970-talet började gasen produceras av naftagas istället för kol. Men sedan 2011 är gasproduktionen helt stoppad. Nu växer en ny stadsdel fram runt omkring. I Hjorthagen ska ungefär 6.000 nya bostäder byggas. 12.000 nya bostäder planeras totalt i Norra Djurgårdsstaden.Gasverket ska göras om till nytt centrum med bland annat restauranger, en saluhall, bibliotek, skola, musikscener, lägenheter och kontor. Om fyra år flyttar Spårvägsmuseet också från Södermalm och in i det gamla regenerationshuset. 

– Vår berättelse tar fart i slutet av 1800-talet då man bygger upp Stockholm, och Stockholm blir en modern storstad. Så historien speglas också i de här byggnaderna i gasverket. Det är barn av samma tid, kan man säga, säger Christoffer Sandahl, museichef på Spårvägsmuseet i Stockholm. 

Scen och 100 lägenheter

Industribyggnaderna byggdes som skal för maskiner. Därför är det en utmaning att bygga om inuti. Väggarna klarar inte belastningen från nya våningsplan. Gasklocka 1 som blir musikhotell är ett exempel på hur problemet löses. Tegelfasaden kommer att fortsätta vara skal. Bärande strukturer byggs upp inne i gasklockan för att ge plats åt 100 rum. I mitten tas takhöjden tillvara och blir centrum för en scen.

– Det finns ju en fantastisk historia och kulturhistorisk miljö med sin tegelkaraktär som verkligen är någonting man behöver uppleva på plats för att förstå, säger Magnus Rothman på byggherren JR Kvartersfastigheter. 

Och 2018 kan de första stockholmarna börja förstå. Byggnaderna är i olika skick och kommer inte att bli färdiga samtidigt. 2020 beräknas gasverket vara färdigomvandlat för framtiden.

 

Emil Hellerud, Svt

Källa: SVT

 

 

Stopplagen drevs igenom av den förra regeringen och fick hård kritik bland annat från Miljöpartiet. Men den nye, miljöpartistiske bostadsministern Mehmet Kaplan har inga planer på att riva upp lagen.

Stopplagen, som förbjuder kommuner att ställa hårdare energikrav på nya byggnader än Boverkets byggregler, har kritiserats från flera håll, främst från kommuner som tycker att de hindras i sitt arbete att driva på hållbarhetsutvecklingen.

När Mehmet Kaplan höll ett av sina första tal som bostadsminister fick han frågan hur han såg på frågan om enskilda kommuners rätt att gå före i utvecklingen.

– Vi räds inte den utvecklingen, tvärtom tror vi att det handlar om en gummibandsprincip. De som drar gör ett hårt arbete, svarade han då.

Uttalandet återgavs på nyteknik.se, vilket fick den moderata politikern Ewa Thalén Finné att reagera. I en interpellationsdebatt i förra veckan frågade hon Mehmet Kaplan om han tänker ändra i plan- och bygglagen så att kommunala särkrav blir tillåtna igen.

Men beskedet från bostadsministern var att inga lagändringar är aktuella i dagsläget.

– När lagar tas i riksdagen är det oerhört viktigt att det inte sker lättvindigt, så att aktörerna kan räkna med att när en lag tas, trots en relativt liten majoritet, så gäller den framöver, svarade Mehmet Kaplan.

Samtidigt påtalade han att kommunerna fortfarande har möjlighet att ställa hårdare krav när de agerar byggherre eller fastighetsägare, samt att ett arbete är igångsatt för att ta fram energikrav för nära noll energi-hus, som kan komma att påverka Boverkets generella byggregler.

Källa: Ny Teknik 28 januari 2015

 

En av förra bostadsministerns sista åtgärder var att införa en stopplag för skärpta lokala energikrav på byggnader. Lagen skapar problem för Stockholms Norra Djurgårdsstaden.

Den förra bostadsministern Stefan Attefall (KD) drev igenom stopplagen för att hindra kommuner från att ställa hårdare energikrav på nya byggnader än Boverkets byggregler.

Bakgrunden var att många kommuner ställde egna krav för att framhålla sin miljöprofil, och enligt en utredning ledde dessa till 10–15 procents ökade byggkostnader.

Stefan Attefall försvarade stopplagen med att den skulle leda till ett effektivare byggande. Tanken var att kostnaden för nyproduktion skulle gå ner om en större del av byggnaden kunde förproduceras genom att till exempel projekteringsunderlag från olika delar av landet kunde återanvändas.

– Merkostnaden med olika regler står inte i proportion till miljövinster, sa Stefan Attefall i slutet av 2013.

Riksdagen beslutade om stopplagen i somras och den 1 januari i år trädde den i kraft. Den sätter nu käppar i hjulet för Stockholms stora prestigeprojekt Norra Djurgårdsstaden.

Stadens vision är att Norra Djurgårdsstaden ska bli en stadsdel i världsklass och ett internationellt föredöme för stadsutveckling. Inom projektet ställer staden särskilda krav på byggherrarna när det gäller energiprestanda, andel grönyta i området och mängd egengenererad energi.

När Ny Teknik ringer till Stockholms stads projektchef för Norra Djurgårdsstaden, Staffan Lorentz, vet han inte hur man inom projektet ska förhålla sig till den nya stopplagen.

– Tillämpar man den helt fullt ut så är det en massa av våra tekniska egenskapskrav som man då inte skulle få ställa. Där har vi inte fått tydliga direktiv om vi ska göra frivilliga överenskommelser eller ta bort sådana krav överlag, säger han.

Dagen efter meddelar han att projektledningen kommer att fortsätta ställa sina särkrav eftersom politikerna inte har gett något annat besked. Men saken kommer inte att ställas på sin spets förrän vid nästa markanvisning, strax efter sommaren.

– Då kommer vi förhoppningsvis ha fått tydligare direktiv kring hur vi ska hantera kravställningen, säger Staffan Lorentz.

Han anser att stopplagen har skapat osäkerheter inom projektet men ser ändå möjliga lösningar.

– Skulle vi inte avtalsmässigt ställa krav på byggherrarna skulle vi ändå kunna driva ett långtgående miljöarbete genom att följa upp byggherrarna som på frivillig basis redovisar hur långt de har kommit, säger han.

Ett sådant frivilligt ansvar tror han att byggherrarna skulle ta på sig, men ser samtidigt en risk för att hållbarhetsarbetet tappar fart om staden inte ställer hårda krav.

Även Josefin Wangel, miljöforskare på KTH, ser en risk för att hållbarhetsutvecklingen stannar av på grund av den nya stopplagen.

– Eftersom Norra Djurgårdsstaden framhålls som ett spjutspetsområde hoppas jag att byggherrarna kommer att fortsätta vilja driva utvecklingen framåt. Men staden blir beroende av byggherrarnas välvilja och det är osäkert om de vill ta ansvaret för en hållbar stadsutveckling, säger hon.

En annan kommun som kommer att fortsätta med särkraven vid markförsäljning ärVäxjö.

– Vi känner oss inte bekväma med att sänka vår ambitionsnivå, vi kommer att hävda att vi har rätt att driva på utvecklingen, säger kommunalråd Per Schöldberg (C).

Källa: Ny Teknik 28 januari 2015

Artikeln går att läsa i sin helhet på: http://www.nyteknik.se/nyheter/bygg/fastighetsbyggen/article3879170.ece

 

 

FAKTA Norra Djurgårdsstaden

 • 12 000 nya bostäder och 35 000 nya arbetsplatser ska byggas i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm. Hittills har ungefär 1 000 lägenheter färdigställts.
 • Stadens utgifter för projektet väntas landa på ungefär 20 miljarder kronor, vilket ska täckas av intäkter från försäljning av fastigheter och upplåtelse av mark.
 • Visionen är att Norra Djurgårdsstaden ska bli en miljöstadsdel i världsklass och en internationell förebild för hållbart stadsbyggande.
 • Målsättningen innebär att koldioxidutsläppen ska understiga 1,5 ton per person år 2020 och att stadsdelen är fossilbränslefri år 2030.

 

EFTER MÅNGA ÅRS BYGGANDE KOMMER ÄNTLIGEN NORRA LÄNKEN ATT ÖPPNAS. DEN 30 NOVEMBER MINSKAR TIDEN FRÅN FRESCATI/ROSLAGSTULL TILL NORRA DJURGÅRDSSTADEN FRÅN 20-30 MINUTER TILL 2-5 MINUTER.

Klockan två på eftermiddagen tryckte Konung Carl XVI Gustaf och Kronprinsessan Victoria på invigningsknappen. Infarterna öppnades och trafiken kunde rulla genom tunnlarna.

invigning

(Norra länken invigdes idag vid en ceremoni i Hagaparken. Foto: Mikael Ullén. Bilden är fri för publicering med angivande av fotografens namn, Trafikverket.)

– Idag är en viktig dag. Många har väntat länge på att vägtunneln ska bli klar för att möta de behov som finns för människor som pendlar, olika transporter, men även för miljön. Nu tar vi ett stort steg mot det framtida Stockholm, sa Kungen i sitt invigningstal.

Invigningsceremonin hölls i Hagaparken i Stockholm med tal av H.M. Konung Carl XVI Gustaf, infrastrukturminister Anna Johansson, Trafikverkets generaldirektör Gunnar Malm och kommunstyrelsens ordförande i Stockholms stad Karin Wanngård.

Två miljoner människor bor i Stockholms län. Fram till 2030 väntas länet växa med ytterligare en halv miljon. Norra länken skapar goda förutsättningar för Stockholms fortsatta utveckling och för att lösa regionens trafikproblem.

Personbilar och tung trafik som passerar norra Stockholm leds nu ner i tunnlar istället för att köa på innerstadsgator som Valhallavägen och Lidingövägen. Det betyder kortare restider, bättre flyt och ökad säkerhet för biltrafiken genom norra Stockholm.

Det betyder samtidigt glesare trafik på innerstadens gator med en säkrare trafikmiljö för fotgängare och cyklister, minskat buller och bättre luft.

Norra länken skapar också möjligheten att bygga Norra Djurgårdsstaden med 12 000 bostäder och 35 000 arbetsplatser och Hagastaden med 6 000 bostäder och 50 000 arbetsplatser.

Det komplicerade bygget av Norra länken startade 2007. Det har genomförts på några av landets mest trafikerade platser. Men kreativitet i samarbetet mellan Trafikverket och entreprenörerna har lett fram till effektiva lösningar och en 2,6 miljarder lägre kostnad än budgeterat. Totalt blir kostnaden 9,3 miljarder kronor. Bygget ligger dessutom ett år före tidplanen.

Projektet är en del av Trafiksatsning Stockholm. Trafikverket svarar för 75 procent av finansieringen och Stockholm stad för 25 procent av finansieringen. Projektet har också beviljats mer än 500 miljoner kronor i EU-bidrag: 56,3 miljoner euro.

Norra länken är ett av norra Europas största vägtunnelprojekt. När den är färdig 2016 kommer den att vara fem kilometer lång varav fyra kilometer i tunnel. Den sträcker sig mellan Karlberg och Värtan i norra Stockholm och bildar ett sammanhängande trafiksystem tillsammans med Södra länken och Essingeleden.

Den sträcka som öppnade idag löper mellan Norrtull, Frescati och Värtan. Den är fyra kilometer lång varav tre kilometer i tunnel. Den återstående sträckan mellan Karlberg och Norrtull öppnar i södergående riktning våren 2015, i norrgående våren 2016.

Kontakt:
Roger Falk, presskommunikatör, 070-724 54 44
Trafikverkets pressjour, 0771-31 15 00

Mer information om Norra länken: http://www.trafikverket.se/norralanken/

Bilder finns i större format, vänligen kontakta Roger Falk, roger.a.falk@trafikverket.se

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet.
Webbplats: http://www.trafikverket.se
Pressrum: http://www.trafikverket.se/pressrum

angen trafikplats 840x230

Den 30 november firar vi att ett av norra Europas största vägtunnelprojekt är klart och öppnas för trafik – Norra länken mellan Norrtull, Värtan och Frescati.

Den högtidliga invigningen startar kl. 13 i närvaro av H.M. Konungen Carl XVI Gustaf och H.K.H. Kronprinsessan Victoria. Trafiken släpps på kl. 14. Varmt välkommen till Tingshusslätten i Hagaparken!

Program

13.00 Underhållning från scenen med musik från Stockholms Blåsorkester och sång av Johanna Romin. Konferencier är Niclas Härenstam, Trafikverket.
13.30

Den officiella invigningsceremonin startar. Tal av Stockholms stads finansborgarråd Karin Wanngård, Trafikverkets generaldirektör Gunnar Malm, infrastrukturminister Anna Johansson och H.M. Konungen Carl XVI Gustaf.

14.00

H.M. Konungen Carl XVI Gustaf och H.K.H. Kronprinsessan Victoria inviger Norra länken och trafikpåsläppet sker på Trafikplats Värtan, Trafikplats Roslagstull, Trafikplats Frescati, Trafikplats Haga Södra.

14.02

Underhållningen fortsätter med musik från Stockholms Blåsorkester och sång av Johanna Romin.

14.20 Avslutning

Norra länken – ett viktigt steg mot ett Stockholm med smidigare och säkrare trafik och fortsatt stadsutveckling.

 

Idag påbörjar Fortum Värme sin utredning av arbetsplatsolyckan vid Värtaverket

Pressmeddelande  •  2014-11-05 10:55 CET

Den svåra olycka som hände igår chockade oss alla och under gårdagen prioriterade vi att ta hand om våra kollegor. Det är ett arbete som kommer att hålla på så länge det behövs. Det finns dock även andra insatser som måste göras, inte minst att utreda orsaker och händelseförlopp. För detta finns det etablerade rutiner och regelverk.

Arbetsmiljöverket har enligt gängse rutiner och regelverk beslutat att arbetet inom den berörda delen av arbetsplatsen ska upphöra till dess att Fortum Värme kan visa att arbetet kan utföras på ett säkert sätt. Fortum Värmes arbete med den utredningen påbörjas idag då arbetsgruppen formellt bildas. I den ingår huvudskyddsombud som även är facklig representant. Arbetsgruppen beräknas vara klar med sitt arbete inom de närmsta dagarna. En viktig del i arbetet är att samla in fakta och intervjua de medarbetare som bevittnat olyckan.

Utöver Arbetsmiljöverkets regelmässiga nedstängning av den del av arbetsplatsen där olyckan skedde valde Fortum Värme igår att stänga ned samtliga delar av projektet. Av hänsyn till de omkomna och den skadade så har vi valt att hålla den arbetsplats som är själva kraftvärmeverket stängd tillsvidare.

Parallellt med detta så genomför polisen sin utredning som ska utröna om det har begåtts ett arbetsmiljöbrott. Det är ett arbete där vi bistår polisen med det som de efterfrågar.

-Idag på förmiddagen formeras Fortum Värmes arbetsgrupp i vilken både huvudskyddsombud och facklig representant ingår. Vår bedömning är att deras arbete kommer att vara slutfört inom de närmsta dagarna, det säger Ulf Wikström, hållbarhetschef Fortum Värme.

Nästa steg i processen är att Arbetsmiljöverket granskar att arbetsplatsen är säker. Detta måste ske innan arbetet påbörjas igen. Arbetsmiljöverket kommer därefter att granska den utredning som Fortum Värme genomfört. Utredningen innehåller en redovisning av vad som hänt. Om brister i arbetsmiljöarbetet konstateras så ska utredningen även innehålla en handlingsplan som visar hur dessa brister ska åtgärdas. När Arbetsmiljöverket anser att utredningen är korrekt genomförd så kommer de att formellt stänga ärendet.

-Om det visar sig vara brister i arbetsmiljöarbetet som är orsaken till olyckan så kommer det att framgå av utredningen. Vi har noll-vision mot olyckor och kommer att göra allt för att identifiera orsakerna till olyckan, säger Ulf Wikström.

För mer information, kontakta gärna
Ulf Wikström, hållbarhetschef Fortum Värme, tfn 070-344 54 42
Per-Oscar Hedman, presschef Fortum Sverige, tfn 070-214 75 45

Om Fortum: Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi möter våra kunders mångsidiga behov genom produktion, distribution och försäljning av el och värme och experttjänster inom dessa områden. Verksamhetens fokus är Norden, Baltikum, Ryssland och Polen. Under 2013 omsatte Fortum 6,1 miljarder euro och det jämförbara rörelseresultatet var 1,6 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 8 800 personer. Fortums aktie handlas på NASDAQ OMX Helsingfors.

Läs mer på www.fortum.com

RÄDDA BROMMA!

Bromma flygplats spelar en utomordenligt viktig roll för jobbskapandet i hela Sverige. Nya siffror visar att minst 24 000 jobb hotas om Bromma läggs ner. Många orter som trafikerar flygplatsen kommer att få försämrade förbindelser med Stockholm, vilket slår hårt mot jobb och tillväxt.


- Bromma flygplats är en nyckel för fortsatt god tillväxt i hela Sverige. Nedläggningshotet mot Bromma riskerar att försämra flygtillgängligheten till Stockholm och därmed äventyrar vi mängder av jobb, säger Stockholms Handelskammares näringspolitiska expert Daniella Waldfogel. 

- Arlanda är redan nu nära sitt kapacitetstak i högtrafiktid. Det finns därför ingen möjlighet att flytta över Brommas flygtrafik till Arlanda. Om dessutom Arlanda inte får ett nytt miljötillstånd 2018 kommer var fjärde resenär på sikt inte att kunna flyga till eller från flygplatsen. I det sammanhanget vore det oansvarigt att lägga ner Bromma, påpekar Daniella Waldfogel.

 

Fakta:

De regionala konsekvenserna av ett nedlagt Bromma är:

1. Om Bromma flygplats läggs ned hotas följande regionala flygplatser av nedläggning: Ängelholm, Halmstad, Växjö, Kalmar, Trollhättan och Sundsvall/Timrå. Detta riskerar att leda till att 12 000 jobb går förlorade. 

2. Konsekvenser för orter med stor andel flyg till Bromma (statliga flygplatser) – Malmö, Göteborg, Visby, Umeå, Åre och Östersund samt Ronneby – blir också kännbara. Här hotas så mycket som 6000 jobb.

3. I Stockholmsregionen hotas 6000 jobb.

http://www.chamber.se/images/chamber/elements/arrow_small.gif) 0% 50% no-repeat;">Rapporten läser du här

Det omdiskuterade vägbygget Förbifart Stockholm har varit en av de stora stötestenarna i regeringsförhandlingarna mellan S och MP.

Nu skjuter partierna på byggstarten – för att ge tid till förhandlingar om resurser från trängelskatt till kollektivtrafiken.

– Vi tar en paus ett halvår, säger Anders Ygeman, trafikpolitisk talesperson (S)

Välkommen till Stockholm Tunnel Run den 22 november 2014!

Den 22 november 2014, innan Norra länken öppnas för biltrafik, går Stockholm Tunnel Run av stapeln. Ett 10 km långt lopp i Norra länken, ett lopp som bara kan upplevas en gång!

På måndagen presenterades de nya borgarråden i Stockholms stad. Här är hela listan.

Karin Wanngård, S, finansborgarråd.

Roger Mogert, S, stadsbyggnads- och kulturborgarråd

 

Emilia Bjuggren, S, arbetsmarknads- och idrottsborgarråd

Olle Burell, S, skolborgarråd.

Katarina Luhr, MP, miljöborgarråd.

Åsa Lindhagen, MP, socialborgarrådet.

Daniel Hellden, MP, trafikborgarråd.

Clara Lindblom, V, äldre- och personalborgarråd

Ann-Margarethe Livh, V, bostads- och demokratiborgarråd.

Sissela Nordling Blanco, Fi, blir majoritetens ansvarige för MR-frågor (mänskliga rättigheter) och därmed arvoderad politiker, dock inte borgarråd.

Go to top