Våra mål är att VFG ska:

  • Fungera som remissinstans och diskussionspartner samt kanalför kontakter med kommun, myndigheter och media.
  • Främja goda kontakter och affärsrelationer mellan medlemmaroch företag i området
  • Arbeta för en förbättrad service för de som är verksamma i området;kommunikationer, sophantering, post/bankservice och lunchutbud.
  • Ha löpande kontakt och dialog med fastighetsägarna i arbetet med att göra området mera attraktivt
  • Arbeta för samordning och effektivisering av till exempel bevakning, miljö, elutbud och dylikt.
  • Vara ett forum för, fånga upp och ge uttryck för medlemmarnas önskemål, uppfattningar och synpunkter i frågor som berör Västbergas utveckling.
  • Sprida lokal information och hålla Ditt företag informerad om "vad som är på gång", genom infoblad, frukostmöten och andra sammankomster.
  • Arbeta för en god "företagaranda" i Västberga

Sammanfattningsvis:
Att göra ett bra Västberga - ännu bättre!

Go to top