medlemsförmåner-hemsida

 

Vad innebär ett medlemskap i VHV Företagsgrupp?

För det första innebär det att du får hjälp att marknadsföra ditt företag
Vi hjälper ditt företag att profilera er verksamhet genom våra olika kanaler. Vårt mål är att detta utmynnar i att våra medlemmar kan ta del av varandras varor och tjänster. Nedan kan du läsa om några av våra marknadsförings kanaler.

Nyhetsbrev som går ut via email till medlemsföretagen.

Vår hemsida, www.fgs.nu/vinsta, där du finns med i vårt medlemsregister med länk till egen hemsida. Ditt företag och dina produkter/tjänster är sökbara med fritextsökning. VHVs hemsida är länkad till ett antal hemsidor som ökar marknadsföringsvärdet.

Facebooksida https://www.facebook.com/vhvforetagsgrupp/ där vi löpande presenterar vad som är på gång och vad VHV har gjort.

Ett socialt och affärsmässigt nätverk där du har möjlighet att presentera ditt företag på nätverksluncher, delta i årsmöte, höstmöte, m.m. där aktuella och viktiga frågor tas upp.


För det andra blir ditt företag starkare genom samverkan
Företagsgruppen engagerar sig i viktiga frågor som det enskilda företaget sällan har
vare sig tid eller resurser till. Vi samverkar bl.a. med Stockholm Business Region, Företags Grupperna Stockholm, Stadsbyggnadskontoret, Exploateringskontoret, Trafikkontoret, Handelskammaren, polisen, stadsdelsnämnd och förvaltning.

Vi förhandlingar med olika parter, t.ex. staden och dess förvaltningar, myndigheter och andra företag. Det kan gälla utvecklingsprojekt för vår närmiljö, förbättrade kommunikationer lika väl som upphandling av gemensamma tjänster som t.ex. områdesbevakning och skyltning. 

För det tredje får du som medlem tillgång till
⦁ Företagsgruppens kansli  
⦁ Tillgång till företagsgruppens hörsal  och lokaler (kontakta kansliet).
⦁ Styrelsens och kansliets omfattande nätverk av viktiga personer inom staden, stadsdelsförvaltning och nämnd, företag och organisationer.
⦁ Hjälp med lokalförmedling via mycket goda kontakter med områdets kommersiella fastighetsägare.
⦁ Företagsgruppens engagemang i säkerhetsfrågor som områdesbevakning, Samverkan mot Brott och Lokala Brottsförebyggande Rådet. Nära samarbete med polisen.
⦁ Väktarrapporter dagligen via mail till alla som har områdesbevakningsavtal.
⦁ Möjlighet att abonnera på skyltplats på områdets Informationstavlor (3 st).
⦁ Yttre upprustning i Vinsta via Gestaltningsprogrammet med bl.a. Infotorn, gatunamnsskyltar, träd, buskar, p-platser, boulebana/uteplats, m.m.
⦁ Bättre tillgänglighet till allmänna kommunikationer genom normaltrafik på T-banestation Johannelund och ny busslinjedragning längs Krossgatan.

⦁ Att skrotbilar regelbundet anmäls och forslas bort ur området.
⦁ Områdesvandring med fastighetsägare, stadsdelen, gatukontor, exploateringskontoret med syfte att hålla Vinsta rent och tryggt.
⦁ Utvecklingsprojekt som berör samverkan, miljö, utbildning och säkerhet.
⦁ Trasig gatubelysning anmäls och åtgärdas.

Vill du ha mer information eller har du idéer om verksamheten, kontakta styrelsen eller kansliet!

Bli Medlem!

Go to top