1. Föreningens firma.

Föreningens firma är Bromma-Ulvsunda Företagsgrupp (BUF), ideell förening.

2. Föreningens ändamål.

Föreningens ändamål är att tillvarata sina medlemmars intressen i frågor som berör ett stort antal av medlemmarna. Exempel på sådana frågor är:

 • Förmedla tjänster till medlemmarna för gemensamt utnyttjande.
 • Fungera som kontaktorgan mot Stockholms Stad och andra kommuner och myndigheter när det anses lämpligt.
 • Verka för att utbyte av tjänster, varor, information, erfarenheter och kunnande sker mellan medlemmarna.
 • Medverka till att olika nätverk skapas mellan företag och organisationer i syfte att främja utvecklingen i Bromma-Ulvsunda företagsområde och dess närmaste omgivningar.

3. Styrelsens säte.

Föreningens styrelse skall ha sitt säte i Stockholms stad.

4. Föreningsorgan.

Föreningens organ är föreningsstämman, styrelsen och revisorerna.

5. Medlemskap i föreningen.

Till medlem antas företag och andra organisationer som har sin verksamhet eller har affärsmässiga relationer/intressen i företagsområdet Bromma-Ulvsunda.

Organisationer som har intresse av affärsmässiga relationer till detta område kan stödja oss genom medlemskap och därmed även delta i våra nätverk.

Medlemskapet stadfästes genom inbetalning av beslutade avgifter enligt punkt 6.

6. Avgifter

Ordinarie föreningsstämma skall fastställa årliga medlemsavgifter, serviceavgifter och andra eventuella avgifter.

7. Medlems skyldigheter.

Det åligger medlem att ställa sig till efterrättelse till vad föreningensorgan beslutar.

8. Utträde och avgång ur föreningen.

Vid avgång eller utträde ur föreningen äger medlem inte rätt att återfå inbetalda medlemsavgifter och serviceavgifter. 

9.Uteslutning.

Medlem kan uteslutas ur föreningen om medlem inte iakttar föreskrifterna i dessa stadgar, inte följer av föreningen fattade beslut, företar handling som skadar föreningen eller annan medlem eller motverkar föreningens ändamål eller intressen.

10. Föreningsstämman

Ordinarie föreningsstämma hålls före utgången av mars månad. Vid ordinarie stämma ska följande ärenden förekomma:

 1. Stämman öppnas
 2. Val av ordförande, sekreterare och två justeringsmän för stämman.
 3. Fastställande av röstlängd
 4. Fastställande av dagordning
 5. Fråga om stämman blivit behörigen utlyst
 6. Presentera styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelser
 7. Presentera revisorernas berättelse
 8. Fastställa resultaträkningen, balansräkningen och disponering av resultatet
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Presentera styrelsens förslag till budget, medlemsavgifter, serviceavgifter och eventuellt andra avgifter
 11. Fastställa budgeten, medlemsavgifter, serviceavgifter och eventuella andra avgifter
 12. Presentera förslag från medlemmar och styrelsen
 13. Val av ordförande och styrelseledamöter
 14. Val av revisor
 15. Val av valberedning
 16. Övriga frågor
 17. Stämmans avslutning

11. Extra stämma

Extra stämma skall avhållas om styrelsen finner skäl härtill eller då revisorerna eller minst 1/10-del av föreningens medlemmar så påfodrar.

12. Kallelse.

Kallelse till såväl ordinarie som extra föreningsstämma skall ske per brev eller e-post senast  fyra veckor före stämman skall hållas.

13. Rösträtt

Varje medlem äger en röst. Såsom föreningens beslut gäller den mening för vilken de flesta rösterna avgivits om inte annat stadgas i detta dokument. Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av ordföranden. Vid stämman föres protokoll, som senast fyra veckor efter stämman justeras av ordförande och justeringsmän.

14. Styrelse

Styrelsen kan bestå av högst tio ledamöter jämte ordförande. Därtill kan styrelsen adjungera ledamöter.

Styrelseledamöter väljs på ordinarie föreningsstämma för en tid av två år. För att få kontinuitet i styrelsen väljs cirka 50% av ledarmötena årligen.

I styrelsens åligganden ingår att

 • Föra ordentliga räkenskaper
 • Föra protokoll vid sammanträden
 • Utse ledamöter till de föreningar/organisationer där föreningen är engagerad
 • Utse inom sig samtliga funktionärer vid sidan av ordföranden
 • Sådant förslag biträdes av minst 2/3 av de avgivna rösterna
 • Kallelsen till föreningsstämman skall innehålla tydlig information om att föreningens upplösning behandlas.

15. Revisorer

För granskning av föreningens räkenskaper och andra dokument utser föreningsstämman två ordinarie revisorer för en tid av två år samt två suppleanter för en tid av ett år.

16. Firmateckning

Föreningen tecknas av två ordinarie styrelseledamöter i förening. Kassören har rätt att attestera fakturor för maximalt 10.000 kr per faktura. Kassören eller styrelseledamöterna har ej rätt att attestera sina egna räkningar till föreningen. Ordföranden eller av styrelsen utsedd person har rätt att attestera verksamhetschefens fakturor för sitt arbete i föreningen.

17. Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår är kalenderåret 1/1 – 31/12.

18. Stadgeändringar

Beslut om ändring av dessa stadgar fattas på ordinarie föreningsstämma. För att sådant beslut skall vara giltigt måste det biträdas av minst 2/3 av de avgivna rösterna.

19. Motioner och förslag

Motioner och förslag till förändringar skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före utsatt mötesdag.

20. Föreningens upplösning

Föreningsstämman må fatta beslut om föreningens upplösning förutsatt att:

När föreningen upplöses skall sedan föreningens alla skulder blivit betalda, de återstående tillgångarna överlåtas till ett ändamål som främjar det lokala näringslivet i området.

                                                                                                 

 

Go to top