Syfte.

Syftet med Bromma-Ulvsunda Företagsgrupp (BUF) är att skapa så bra förutsättningar som möjligt för företagandet i Bromma-Ulvsunda företagsområde. Företagandet är viktigt för här skapas resurserna för vår välfärd.

  

Verksamhetsområden.

 

Utveckling. 

BUF utvecklar tillsammans med sina medlemmar och Stockholms stad ett modernt företagsområde för ett blandat näringsliv med industri, handel, kontor och kommunikation. För att människor skall vara kreativa fordras det en bra miljö där människor kan trivas och känna sig säkra.

 

Säkerhet.

En säker miljö för personal, kunder och företag är en av grunderna för utvecklingen av företagsområdet. BUF arbetar för att skapa en effektiv bevakning genom nära samarbete med bevakningsföretag och polis.

 

Områdesbevakning.

Områdesbevakning innebär att vi gör ett avtal med ett bevakningsföretag som kommer att bevaka området under nätter och helger med minst en bil som är stationerad i området. Det betyder att verksamhet som inte har här att göra kan störas ut av väktarna. Rycktiderna vid larm blir endast några minuter. Kort sagt vi får en bättre bevakning till en lägre kostnad tack vare att vi gör en gemensam lösning. I början av år 2015 startade kontraktsskrivningen.

 

Trafik och parkering.

Tillsammans med de tekniska kontoren i Stockholms stad och den lokala stadsdelsförvaltningen arbetar BUF med att utveckla trafikstyrningen, bilparkeringar, gångvägar och cykelvägar. Den kollektiva trafiken blir mycket viktig för området i och med spårvagnsutbyggnaden. Inom företagsområdet skall vi ta vara på de möjligheter som detta skapar.  

 

Snyggt och trevligt. 

BUF skall tillsammans med fastighetsägare och Stockholms stad se till att området är snyggt och trevligt genom bland annat bra underhåll av grönområden och god belysning av trafikstråken.

 

Marknadsföring.

BUF skall stödja fastighetsägare och företag genom att skapa en bra information och PR om området. Medlemmarna i BUF kan utnyttja det nätverk som föreningen utgör för spridning av information och reklam till kollegorna i området. BUF skall tillsammans med fastighetsägare och företag utveckla bra skyltsystem för att kunder och gäster skall hitta i området.

 

Information. 

BUF skall sprida information till företag och personal om utveckling och förändringar.

 

Möten.

BFG ordnar möten mellan medlemmar, politiker och tjänstemän för att påverka och få information.

 

Samarbete med Stockholms stad både lokalt och centralt.

Genom nära kontakter med de tekniska kontoren Exploaterings-, Stadsbyggnads- och Trafikkontoren och med Stockholm Business Region Development samt med stadsdelsförvaltningen i Bromma skall BUF utveckla företagsområdet. Kontakterna med staden sker med både politiker och tjänstemän.

 

Remissinstans.

Bromma Företagsgrupp är remissinstans i frågor som rör vårt företagsområde. Det gäller framför allt Stockholms stads olika utvecklingsplaner om stadsplanering, trafik mm.


Marknadsföring: Föreningen erbjuder medlemmarna en effektiv skyltning av sin verksamhetsplats. 
Go to top