Protokoll möte om snöröjning, trafik och upprustning 6 dec 2011

Plats: Speedwayhuset, Gubbängen kl 8.30
Inbjudna: Samtliga företag i Högdalens industriområde.

Närvarande:
Elisabeth Sjögren, Stockholm Business Region Development, näringslivskontoret
Roger Jonsson, Stockholm Business Region Development, näringslivskontoret
Emelie Persson, Stockholm Business Region Development, näringslivskontoret
Maria Berger, Trafikkontoret
Örby Bilvård, Bernt Fernström
Bedsab, Katarina Nygaard-Oxing
Cederflod, Clarence Cederflod
Pooltorget, Argo, Steven Apelgren
Enskede Vantörs Stadsdelsnämnd, Björn Wredberg
Ekströms verkstäder, Stefan Stålknapp
Stockholms konst och byggnadssmide, Magnus Ling
Dalarö Båtvård, Linda Linnskog Rudh
Bo Hallkvist
Sarrasso, Per Hübinette
Svensk Camping o fritid, Weronica Nilsson

1. Högdalsgruppens ordförande Bernt Fernström hälsar välkommen.

2. Maria Berger från Trafikkontoret pratar om vad som gäller runt snöröjning och skötsel av gator. Hon har bl a Högdalen som sitt ansvarsområde.

3. Allmän diskussion om snö och trafik:

Snösörjning:
Maria Berger berättar att Sthlms stad plogar enligt ett schema, men detta gäller bara gator och trottoarer. Snön från fastigheterna ska forslas bort av fastighetsägaren själv.
Vem ser till att stadens snö forslas bort när det blir för stora vallar? Svar: Både entreprenören som sköter snöröjningen och staden ska hålla koll.
Maria Berger håller med om att snön låg för länge och att högarna blev för stora innan staden fick bort dem. Det berodde på för små resurser. I år är man bättre beredd och lovar att stora snöhögar måste det kunna tas bort snabbare. Näringslivet måste kunna funka. Logistikföretag måste komma fram osv.
På mötet bestämdes att Trafikkontoret ska skicka information till Högdalsgruppen om var man kan vända sig vid problem med snöröjningen, vilka tippar som man kan vända sig till med den "egna snön" från fastigheten och vilka entreprenörer man kan använda.
Högdalsgruppen kommer att hålla kontakten med Trafikkontoret och all information kommer att läggas ut på hemsidan.

Trafikfrågan:
Hastighetsbegränsning i området, går det? Förslag från Bernt Fernström att det ska vara en hastighetsbegränsning på 40 km/h i hela området.
För att få igenom större förändringar rådde Roger Jonsson, SBR, oss att sätta samman en skrivelse som ett större antal fastighetsägare och företagare i området skriver under. Det skickas till Trafikkontoret och registreras där. och därefter är en trafikplanerare skyldig att tilla på ärendet och avgöra om det är genomförbart. Det kan skickas till: trafikkontoret@stockhom.se
Vi pratade också om att man måste göra något åt korsningen Harpsundsvägen/Stallarholmsvägen, där det är enkelriktat. Idag fungerar det inte ur trafiksynpunkt.
Dessutom lades förslaget om snedställda parkeringar på bredare gator, för att få in fler parkeringsplatser i området. Skulle man kanske kunna ha städnätter istället för städdagar i området?

Företagsgruppen beslutade att bilda en trafikgrupp som skriver ett förslag och skickar in till Trafikkontoret.
Ekströms verkstäder, Stockholms konst och byggnadssmide och Bedsab har hittilols anmält intresse för att vara med i trafikgruppen.
Onsdagen den 14:e dec. håller trafikgruppen möte i Stockholms konst och byggnadssmides lokaler på Harpsundsvägen 148, kl. 9.00. Den som är intresserad av att ingå i gruppen kan anmäla sig via mail: info@hogdalsgruppen.se

För övrigt påminde Roger Jonsson, SBR, om att man kan ringa Driftcentralens nummer hos Stockholms stad dygnet runt med frågor och anmälningar gtällande trafik, miljö, städning, snö, parkering m.m. Numret är: 08-651 00 00 dygnet runt eller e-post: http://www.stockholm.se/felanmalan

4. Elisabeth Sjögren från Stockholm Business Region Development (näringslivskontoret) berättar kort om upprustningsprojektet för Högdalens industriområde. Elisabeth Sjögren har tidigare jobbat med upprustningsprojekt i olika företagsområden. Nu satsar man på Högdalsområdet. Det handlar om en enklare typ av upprustning: nedkörda trottoarkanter, parker som är överväxta, allmänt förfall. Det här ska ses som ett erbjudande från staden. Efter jul kommer Elisabeth Sjögren att pytsa ut de olika göromålen på respektive förvaltning och se till att de betas av punkt för punkt.

5. Allmän diskussion runt ämnet upprustning i Högdalens industriområde.
En allmän åsikt är att parkerna i området är mycket eftersatta. Bänkarna runt träden är trasiga och slyn växer vilt. Så som det är nu används de inte. Elisabeth Sjögren ska kolla upp vilken förvaltning som är ansvarig för underhållet av parkmarken. Vid förbränningsanläggningen kan det ibland ligga mycket sopor. Ibland tar det ett par samtal till trafikkontoret innan det ordnas upp. Vi beslutade att det bästa är om Högdalsgruppen fungerar som stadens motpart och samlar in klagomål och åsikter.

Ordförande i SBR, Ulla Hamilton månar om företagsområdena. Under 2012 är Högdalsområdet prioriterat. Roger Jonsson påpekar att Ulla Hamilton har betonat hur viktigt det är att industriområdena förblir intakta och att man inte bygger bostäder på marken, vilket brukar vara populärt.
Den allmänna uppfattningen är att alla industriområdena försvinner. Tvärtom – man ska utveckla dem. Alla företagsområden (ett 20-tal) ska vara kvar.
Vi diskuterade möjligheten att få hit Ulla Hamilton för ett möte? Vi bör minst vara ett trettiotal företag som deltar för att det ska vara genomförbart. Att kunna visa upp att man som företagsgrupp är enade och fokuserade på att området ska utvecklas. Är företagsgruppen stark har man politikerna med sig. 1 dag i veckan gör Ulla Hamilton företagsbesök, och kommer ut till ett utvalt företag och förhör sig om deras situation och deras tankar. Kanske kan vara något för ett företag i Högdalsområdet.

Staden har pekat ut Högdalens industriområde som viktigt att bevara och man vill gärna satsa extra på miljöteknik i området. Kraftvärmeverket kommer att växa och ligga kvar. Säkerhetsavståndet till bostäder är 500 m. Det handlar om att tillsammans med företagarna se om det är intressant att göra miljökluster av området. Processen startar nästa år. I nuläget finns det flera spår. Från staden vill man visa att det är intressant med kraftvärme och avfallshantering. Förhoppningsvis kan man på den lediga mark som finns i området få in miljöteknikföretag. Expolateringskontoret som säljer marken vill att det är någon som har den här inriktningen.

Bo Hallkvist höll en kort presentation av sig själv och sitt företag. Han och några kollegor arbetar som konsulter med att stödja företag i deras miljö- och kvalitetsarbete. Han har varit i kontakt med Fortum och ställt frågan om det är intressant att ingå i en miljögrupp i området. Bo Hallkvist vill försöka dra igång olika samarbeten över företagsgränserna. Han håller kontakt med Högdalsgruppen i frågan.

Till sist pratade vi kort om gasdepån som byggs i området. Clarence Cederflod berättade att han har fått information om att det dels kommer att bli en depå där sopbilar och lastbilar kan fylla på gas, men också en vanlig Preem-station där vanliga personbilar kan fylla både gas, bensin och diesel.

Temamöten
Vi kom därefter överens om att Högdalsgruppen ska försöka bjuda in till olika temamöten. Det här mötet handlade om snöröjning, trafik och allmänt underhåll i området. Nästa möt blir ett rent trafikmöte, den 14 dec. och som förslag har vi att kallat till ett möte som tar upp nybyggnation/tillbyggnation och vilka regler som gäller. Till detta möte kan vi bjuda in någon från Stadsbyggnadskontoret för att svara på frågor.

6. Mötet avslutas

Företagarprofiler i Högdalen

Go to top