Stockholm stads app för högdalen hemsida

Nu kan alla som arbetar i Högdalens företagsområde enkelt rapportera saker som behöver åtgärdas i området för att göra det mer välkomnande för kunder och anställda!

Med appen Tyck till kan du tycka till om Stockholms trafik- och utemiljö direkt i mobilen. Exempelvis kan du göra en felanmälan när du vill, var du vill.

Genom att använda telefonens gps-funktion är det lätt att ange plats för din synpunkt. Du kan även bifoga bilder för ytterligare beskrivning av ditt ärende.
Välj om du vill få återkoppling via e-post eller om du vill vara anonym.

Läs mer på Stockholms stads hemsida för hur du laddar ner appen.

http://www.stockholm.se/tycktillapp

säljstöd

Cleantech Högdalen fortsätter att stötta lokala affärer och testbäddar för ny teknik.  I mars erbjuder vi ett par företag i nätverket gratis stöd med införsäjning av deras produkt eller tjänst via en professionell säljorganisation som är kopplad till projektet och har stor erfarenhet av miljö och energimarknaden.

Två företag erbjuds 10 timmar säljstöd för att skapa affärskontakter samt boka in möten med potentiella kunder inom deras marknadssegment. En kickstart för ert säljarbete med andra ord.

Anmälan till  irena.lundberg@stockholm.se 08 508 28 011

lokaler

Cleantech Högdalen kan nu erbjuda företagen i nätverket kontorsplatser och möteslokaler i Forum Högdalens Co-working space beläget på Stallarholmsvägen 49,  mitt i Högdalens industriområde.

Arbeta tillsammans med andra teknikföretag i nätverket och bjud in kunder och affärskontakter till möten och presentationer i våra fina möteslokaler.

Förutom tillgång till lokaler och gott sällskap så är ni givetvis även välkomna att deltaga i nätverkets aktiviteter, samt kostnadsfri regional- och internationell affärsrådgivning och investerarkontakter.

Att sitta i Forum Högdalen är gratis för företag i nätverket under 3 månader med möjlighet till förlängning. Det är som vanligt kostnadsfritt att gå med i nätverket.

För mer information kontakta Niklas Svensson som är koordinator för nätverket på telefon: 073-761 20 41, eller mail: niklas@greenelizer.se

Ökad koncentration av energi- och avfallsteknisk verksamhet runt Högdalen

Vi har samtalat med Nils Lundkvist, avfallsstrateg vid Stockholm Vattens nybildade dotterbolag, Stockholm Vatten Avfall AB. Nils berättar att enligt stadens nya avfallsplan ska uttaget av organiskt avfall och biogasproduktionen öka.

Stockholm störst på biogasdrivna fordon

Redan nu är Stockholmsregionen världens största användare med 15 000–16 000 fordon som drivs med biogas. Det internationella intresset för Stockholms erfarenhet av integrerad och hållbar avfallshantering är stort. 60 internationella delegationer besökte Stockholm förra året, flera av dem kom till Högdalen. Nils deltog som expert i en rad utländska konferenser.

Ny tankstation för flytande biogas planeras i Högdalen

Produktionen av biogas sker idag på vattenreningsverken i Henriksdal, Åkeshov, Käppala, Syvab i Himmelfjärden och Uppsala. Till regionen importeras även biogas från andra producenter men trots det blandas all biogas ut med 40 procent naturgas för att räcka till alla fordon som rullar här. En ny tankstation för flytande biogas planeras nu i Högdalen..

Flera verksamheter inom avfalls- och energiteknik koncentreras till området

Högdalen är redan en stor avfalls- och energiteknisk hubb. I hjärtat av området omvandlar Högdalenverket årligen 700 000 ton avfall till el, värme och kyla. Strax intill hanterar Vantörs Återvinningscentral skrymmande avfall från hushåll, och SITA med flera bolag tar hand om industriellt avfall. Nu ska ännu fler verksamheter koncentreras till området.

Ny anläggning för optisk avfallssortering planeras

En ny anläggning for optisk sortering planeras för att öka insamlingen av utsorterat matavfall. Den kommer att hantera minst 100 000 ton avfall om året och sorterar det inkommande avfallet i två fraktioner genom olikfärgade påsar för de olika avfallsslagen. I processen kommer påsen med matavfall att plockas ut och malas ned, för att sedan i flytande form fraktas till Henriksdal. Anläggningen är en investering på cirka 200–250 miljoner kronor.

Ny lagstiftning kan medföra ökade behov av service och avfallsinsamling

En ny avfallslagstiftning är under prövning. Den syftar till att flytta ansvaret för förpackningar inom producentansvaret från producenter till kommun. Ett remissförfarande pågår och ett nytt uppdrag till kommunen väntas medföra behov av serviceutbyggnad och en mer fastighetsnära insamling.

Ökad kapacitet planeras för närliggande anläggningar

I stadens utvecklingsplan ingår även ökning av Henriksdalsverkets rötningskapacitet med möjlighet att producera mer biogödsel. Brommaverket kommer att läggas ned och nya ledningar dras till Henriksdal.

Stockholm Vatten flyttar serviceavdelning till Högdalen

En av Stockholm Vattens serviceanläggningar flyttar till Högdalen. Fastighetsbolaget Stendörren bygger en ny fastighet på Stallarholmvägen som kommer att bli ett viktigt landmärke för området som nu blir ett av stadens viktigaste tekniska försörjningsområden.

 

Stockholm Business Region | Cleantech Högdalen

I hjärtat av industriområdet Högdalen, söder om Stockholm, växer ett kluster av miljöteknikföretag. En ny marknad för solenergilösningar, gröna byggnader och energieffektivisering växer fram, pådriven av ett akut behov att anpassa hela industriområdet till moderna miljökrav.

 

Stockholms Jobbtorg söker nya arbetsgivare i Högdalen/Söderort

Jobbtorg matchning erbjuder hjälp till företag som söker personal för korta uppdrag eller anställning.

Kontakta gärna jobbtorgmatchning@stockholm.se


I tisdags (19/3) öppnade Högdalsgruppen, Stockholm Cleantech och SBRD, dörrarna till områdets nya mötesplats och projektkontor. Ett 30-tal företag från både inom- och utanför industriområdet kom och minglade, lärde känna varandra och hade trevligt. Presentationer hölls av Leif Sjöholm, stadsdelsdirektör för Årsta Vantör, som berättade om stadens planer, och företaget Hydrogena, som demonstrerade sina innovativa, energibesparande
och prestandahöjande vätgasprodukter. (Se bilder från minglet nedan).

Mötesplatsen på Stallarholmsvägen 49 är öppen för Högdalsgruppens medlemmar och kan användas för kundmöten, presentationer, utställningar med mera. Det blir fler möten och tillställningar under året, och miljöteknikprojektet kommer att dra igång under våren, med rådgivning och föreläsningar för områdets företag och fastighetsägare.

Tack för en trevlig eftermiddag till alla som kom förbi.

Den 18/4, kl 10.00 har Högdalsgruppen årsmöte, då är alla medlemmar välkomna.
Vi ses där!

/Högdalsgruppen

Trafikkontoret meddelar att en trafikmätning kommer att genomföras i området. Det som kommer mätas är antal fordon, hastighet och andel tung trafik. Detta är en del i Högdalsgruppens trafikgrupps önskan om en hastighetsgräns på 40 km/h i området. Mätningarna planeras ske under vecka 45.

I Sverige har det under senaste åren uppmärksammats att en betydande andel av den mat som produceras går till spillo. Stor potential ligger i att bättre ta hand om avfallet på ett sätt som gynnar miljön. Stockholm Cleantech bjuder därför in till en internationell workshop om lösningar på problemet med matsvinn.

För mer information samt hur du anmäler dig, klicka på länken nedan.

Inbjudan till Workshop om Matsvinn den 12/10 kl 13-16

 

Hej!
Stockholms stad har utarbetat en Parkeringsplan. Se till
att din grupp lämnar remissvar på denna plan. Det är viktigt att tycka till nu.
När planen är fastställd är det för sent och du kommer att ångra att du inte
gjorde din remiss.

Om du inte har fått förslaget kan du hämta den på

http://www.stockholm.se/TrafikStadsplanering/Trafik-och-resor-/Stockholmstrafiken-nu-och-i-framtiden-/Vad-vantar-i-framtiden-/Webbenkat-om-forslaget-till-parkeringsplan/

 

Frågor ställs till: daniel.firth@stockholm.se

Viktigt möte den 6 december om vår närmiljö – kom och gör din röst hörd!

Trafiken, snöröjningen och hur vår närmiljö sköts, det är angelägenheter som rör oss alla som är företagare i Högdalens industriområde. Nu har du chansen att få prata med dem som är ansvariga för vårt företagsområde på Stockholms Stad. Vi har bjudit in representanter från trafikkontoret och stadsdelsförvaltningen och hoppas att det här mötet ska mynna ut i flera konkreta förslag som förbättrar vardagen för oss som verkar i området.

NÄR: Tisdagen den 6 december, kl. 8.30-10.00.
VAR: Speedwayhuset, Gubbängens idrottsplats. Adress: Målkurvan 21, Enskede.
ANMÄLAN: Skicka ett mail till info@hogdalsgruppen.se senast den 2 december om du vill delta i mötet. Vi serverar smörgås och kaffe.

Läs protokollet från mötet här

Tro det om ni vill men nu är det sommar. Det var inte så länge sedan snön försvann och nu är vi plötsligt i midsommarveckan. Ett politiskt ansvar för företagarfrågor finns nu i Stockholm. I höstas fick vi ett företagsborgarråd. Vi har sedan dess haft tre möten i FGS där företagsborgarrådet Ulla Hamilton har deltagit. Ett av mötena, som skall återkomma två gånger per år, sker på Ulla Hamiltons initiativ. Detta bådar gott. Vi har en politiker som lyssnar på oss och känner ansvar för företagarfrågorna.

Hoten mot företagsområdena
Flera av företagsområdena berörs av större eller mindre förändringar. Ofta är det bostäder som planeras där företagen nu finns. Ulla Hamilton har fått en lista på områden som berörs. Vi kommer att följa upp detta under hösten. Det är viktigt att vi i de olika grupperna håller bra kontakter med politiker och tjänstemän så att vi inte plötsligt ställs inför planer som vi inte kan acceptera. Ansvaret för denna uppföljning har respektive företagsgrupp.

Upprustningsprojektet
Upprustningsprojektet rullar vidare. De önskade åtgärderna i Farsta-Larsboda har genomförts. I Lunda har en plan utarbetats som framför allt berör trafik, parkering och busshållplatser. Nya busshållplatser kommer att byggas under hösten. De övriga frågorna behandlas nu av Trafikkontoret i staden. I Bromma företagsområde har planeringen börjat för upprustningen.

Kanslifunktionen i företagsgrupperna
För att få ett effektivt arbete i grupperna fordras någon form av kansliarbete. Vi har idag sex kanslister som arbetar med tio av grupperna. Kanslisternas arbete skiljer sig mycket åt. Under våren har detta diskuterats vid ett seminarium hos Fortum den 19 maj. De grupper som inte har något organiserat kansliarbete uppmanas att ta upp denna fråga i sina styrelser. De kanslister som finns idag ställer gärna upp och berättar om hur arbetet kan byggas upp och hur man ordnar finansieringen. Ett stort varmt tack till alla er som på olika sätt ställt upp i vårt arbete för att utveckla företagsområdena och företagsamheten i Stockholm. Nu tar vi snart ledigt och jag hoppas att ni alla får en skön, avkopplande sommar.

Varma sommarhälsningar från
Kent Andersson, Ordförande i FGS

Information från trafikkontoret och Trafikverket angående störningar i trafiken under sommar och höst beroende på infrastruktursatsningar. Detta kan eventuellt beröra Högdalsområdet.
Trafikinformation2011mf.1.0

Stockholms Stad info

Felanmälan:
Stockholm stads driftcentral tar emot felanmälan som rör gator, parker och torg. Det kan gälla till exempel belysning, städning, snöröjning, trafiksignaler, övergivna bilar, offentliga toaletter, klotter, skadedjur med mera.
Telefon felanmälan: 08-651 00 00 dygnet runt
Felanmälan på internet: http://www.stockholm.se/felanmalan

Företagslotsen guidar företagen rätt:
Stockholm stads Företagslots är en kostnadsfri service som gör det enklare att snabbt hitta rätt bland lagar och regler. Du kan vända dig till Företagslotsen med allt från tillstånds- och markfrågor till direktkontakt med rätt personer och myndigheter inom Stockholms stad.
Läs mer om företagslotsen här!
Telefonnummer till företagslotsen: 08-508 280 88

Ansvariga tjänstemän i Stockholms stad:
PDF med kontakter i Stockholms stad


Övrig info på Internet:

Ny skatepark i Högdalen

Byggprojekt i Söderort

Nya bostäder vid Högdalens centrum

Stockholms stads Söderortsvision

Stockholm Business Region Development
(Stockholm stads näringslivskontor)

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning

Stockholms stad

Go to top