Ökad koncentration av energi- och avfallsteknisk verksamhet runt Högdalen

Vi har samtalat med Nils Lundkvist, avfallsstrateg vid Stockholm Vattens nybildade dotterbolag, Stockholm Vatten Avfall AB. Nils berättar att enligt stadens nya avfallsplan ska uttaget av organiskt avfall och biogasproduktionen öka.

Stockholm störst på biogasdrivna fordon

Redan nu är Stockholmsregionen världens största användare med 15 000–16 000 fordon som drivs med biogas. Det internationella intresset för Stockholms erfarenhet av integrerad och hållbar avfallshantering är stort. 60 internationella delegationer besökte Stockholm förra året, flera av dem kom till Högdalen. Nils deltog som expert i en rad utländska konferenser.

Ny tankstation för flytande biogas planeras i Högdalen

Produktionen av biogas sker idag på vattenreningsverken i Henriksdal, Åkeshov, Käppala, Syvab i Himmelfjärden och Uppsala. Till regionen importeras även biogas från andra producenter men trots det blandas all biogas ut med 40 procent naturgas för att räcka till alla fordon som rullar här. En ny tankstation för flytande biogas planeras nu i Högdalen..

Flera verksamheter inom avfalls- och energiteknik koncentreras till området

Högdalen är redan en stor avfalls- och energiteknisk hubb. I hjärtat av området omvandlar Högdalenverket årligen 700 000 ton avfall till el, värme och kyla. Strax intill hanterar Vantörs Återvinningscentral skrymmande avfall från hushåll, och SITA med flera bolag tar hand om industriellt avfall. Nu ska ännu fler verksamheter koncentreras till området.

Ny anläggning för optisk avfallssortering planeras

En ny anläggning for optisk sortering planeras för att öka insamlingen av utsorterat matavfall. Den kommer att hantera minst 100 000 ton avfall om året och sorterar det inkommande avfallet i två fraktioner genom olikfärgade påsar för de olika avfallsslagen. I processen kommer påsen med matavfall att plockas ut och malas ned, för att sedan i flytande form fraktas till Henriksdal. Anläggningen är en investering på cirka 200–250 miljoner kronor.

Ny lagstiftning kan medföra ökade behov av service och avfallsinsamling

En ny avfallslagstiftning är under prövning. Den syftar till att flytta ansvaret för förpackningar inom producentansvaret från producenter till kommun. Ett remissförfarande pågår och ett nytt uppdrag till kommunen väntas medföra behov av serviceutbyggnad och en mer fastighetsnära insamling.

Ökad kapacitet planeras för närliggande anläggningar

I stadens utvecklingsplan ingår även ökning av Henriksdalsverkets rötningskapacitet med möjlighet att producera mer biogödsel. Brommaverket kommer att läggas ned och nya ledningar dras till Henriksdal.

Stockholm Vatten flyttar serviceavdelning till Högdalen

En av Stockholm Vattens serviceanläggningar flyttar till Högdalen. Fastighetsbolaget Stendörren bygger en ny fastighet på Stallarholmvägen som kommer att bli ett viktigt landmärke för området som nu blir ett av stadens viktigaste tekniska försörjningsområden.

 

Stockholm Business Region | Cleantech Högdalen

I hjärtat av industriområdet Högdalen, söder om Stockholm, växer ett kluster av miljöteknikföretag. En ny marknad för solenergilösningar, gröna byggnader och energieffektivisering växer fram, pådriven av ett akut behov att anpassa hela industriområdet till moderna miljökrav.

 

Stockholms Stad info

Felanmälan:
Stockholm stads driftcentral tar emot felanmälan som rör gator, parker och torg. Det kan gälla till exempel belysning, städning, snöröjning, trafiksignaler, övergivna bilar, offentliga toaletter, klotter, skadedjur med mera.
Telefon felanmälan: 08-651 00 00 dygnet runt
Felanmälan på internet: http://www.stockholm.se/felanmalan

Företagslotsen guidar företagen rätt:
Stockholm stads Företagslots är en kostnadsfri service som gör det enklare att snabbt hitta rätt bland lagar och regler. Du kan vända dig till Företagslotsen med allt från tillstånds- och markfrågor till direktkontakt med rätt personer och myndigheter inom Stockholms stad.
Läs mer om företagslotsen här!
Telefonnummer till företagslotsen: 08-508 280 88

Ansvariga tjänstemän i Stockholms stad:
PDF med kontakter i Stockholms stad


Övrig info på Internet:

Ny skatepark i Högdalen

Byggprojekt i Söderort

Nya bostäder vid Högdalens centrum

Stockholms stads Söderortsvision

Stockholm Business Region Development
(Stockholm stads näringslivskontor)

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning

Stockholms stad

Go to top