Ta del av Företagsgruppernas svar på Stockholm stads Framkomlighetsstrategi. Välkommen med synpunkter och förslag till info@hogdalsgruppen.se senast i morgon 21/3.

Vänliga hälsningar,
Högdalsgruppen, Styrelsen

                                                                                                                                                                                                                                                               Remissvar angående Förslag till Framkomlighetsstrategi för Stockholm 2030

Generellt
Vi tycker att grunderna i förslaget med en utökad kollektivtrafik är bra. Det är den enda lösningen för att fler personer skall kunna transporteras på samma gatuutrymme som idag. Vi tror att vattnet runt Stockholms alla öar och stränder kan utnyttjas mer för transporter. Tunnelbanan som står still ett antal timmar under natten skulle kunna utnyttjas för godstransporter.

Persontransporter
Persontransporterna är mycket väl kartlagda i förslaget. Av förslagets 44 sidor ägnas cirka 41 (93 %) åt persontransporter.  De förslag som läggs verkar nödvändiga och rimliga. Vi vill här peka på att vattenvägarna är en bra resurs för att utöka ”gaturummet” i en trång stad.

Godstransporter
I förslaget erkänns att staden inte förstår näringslivets transportbehov. Näringslivs- och distributionstransporterna måste bli en del av den nya strategin. I mål A4, som handlar om företagarnas behov, står det att något mål inte kan föreslås eftersom underlag saknas. Varudistributionen måste därför kartläggas lika noggrant som persontransporterna. Där står också att ”Ett fungerande näringsliv är grundläggande för en fortsatt hög livskvalité i Stockholm.” Det är till och med så att företagandet är grunden för vår välfärd och utan företagande får vi ingen välfärd. Därför måste företagandet vårdas. Företagarna i Stockholm måste delta i denna utveckling likväl som i annan samhällsutveckling.

Stockholms företagsområden
Stockholms företagsområden rymmer många av Stockholms arbetsplatser. De flesta resorna är mellan hemmet och arbetet. Det är därför viktigt att trafiken till dessa fungerar bra. När nya leder planeras måste på- och avfarter vid företagsområdena ingå liksom en bra kollektivtrafik som kan omfatta bussar, båtar och tunnelbanor. Parkeringsproblem förekommer idag i företagsområdena. För att få en yteffektiv parkering kan det bli nödvändigt med parkeringshus.

Godsterminaler
Transporter över långa avstånd utförs på flyg, båtar, järnvägar eller stora lastbilar. Omlastning av dessa måste ske till mindre bilar för transporterna in till centrum. Omlastningscentralerna får inte ligga för långt från city av miljöskäl. En 24-meters långtradare har last till 25 mindre distributionsbilar. En motor blir alltså plötsligt 25 och de skall då inte köra för långt för att skona miljön. Det är därför viktigt att terminalerna som finns idag inte trängs längre ut från staden. Att utveckla samlastningen för att minska antalet distributionsbilar som kör till samma område är ett mycket intressant logistikprojekt.

Lastbilsparkeringar
I närheten av terminalerna finns det behov av lastbilsparkeringar. Chaufförerna som sover i sina bilar måste kunna ställa dessa på ett säkert ställe både för sin egen och för godsets skull. Det är också rimligt att chaufförerna får tillgång till toaletter, dusch, mat och ett socialt liv. Godsstölder från bilarna ökar kraftigt. Kostnaderna för stölderna beräknas idag överstiga 2 mdr kr per år i Sverige och dessa är koncentrerade till Malmö- och Stockholmsområdena.

Distribution i city
De bilar som skall leverera gods till butiker och andra i den centrala staden har redan idag stora problem med att utföra sitt jobb. Med utvidgade kollektivfiler och minskad parkering på gatorna blir det än värre. För att kunna leverera måste dock bilarna få parkera vid kunden. I dag finns en 6-minutersregel som gör alla chaufförer nervösa. Är han inte tillbaka vid bilen efter 6 minuter riskerar han parkeringsböter. Dubbelparkerar han hindrar han trafiken. Här behövs ett nära samarbete mellan alla inblandade parter för att få en bättre situation.  Ovan nämnda samlastning kan minska detta problem.

Regionalt samarbete
Ett regionalt samarbete anser vi vara absolut nödvändigt.  Många människor bor i en kommun och jobbar i en annan och är mycket beroende av goda kommunikationer över kommungränserna. Detsamma gäller varor som transporteras mellan underleverantörer, leverantörer och kunder. De stora vägarna måste ha på- och avfarter anpassade till boende och företag.

Samarbete
En utmärkt samarbetspartner i många av dessa frågor är Stockholms stads företagsgrupper.  Grupperna har goda kontakter med företagen i områdena inte minst i de stora terminalområdena Lunda och Västberga. Kontakt med företagsgrupperna får man via FGS´s hemsida: www.fgs.nu

Sammanfattningsvis tycker vi följande:
* vattenvägarna kan utnyttjas mer
* godstransporterna måste analyseras bättre
* mål för godsdistributionen måste ingå i strategin
* företagsområdena måste ha goda kommunikationer och parkeringsmöjligheter
* godsterminaler måste ligga nära staden av miljöskäl
* utvidga samlastning till samma geografiska område i staden
* säkra lastbilsparkeringar krävs i närheten av omlastningsterminalerna
* distribution till kunder i centrala staden måste bli smidigare
* regionalt samarbete över kommungränserna är nödvändigt.

Med vänlig hälsning

Företagsgrupperna Stockholm
Kent Andersson
Ordförande

Företagarprofiler i Högdalen

Go to top