Nu har vi färdigställt protokollet från Högdalsgruppens årsmöte!
Årsmötet gick av stapeln den 18 april på nya lokalen på Stallarholmsvägen 49.
Du kan läsa hela protokollet nedan, eller ladda ner det som pdf via denna länk:

Protokoll årsmöte 2013 i Företagsgruppen Högdalsgruppen

Vänliga hälsningar
/Högdalsgruppen.

Protokoll från årsmöte 2013 i Högdalsgruppen 18 april på Stallarholmsvägen 49.

1. Val av mötesordförande
Mötet valde Kent Anderson, Fortum.

2. Anmälan om styrelsens val av mötessekreterare
Mötet valde Katarina Oxing, Bedsab.

3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera mötes-protokollet.
Mötet valde Eva Jansson, City Hiss och Kajsa Cederflod, Cederflod fastighets AB.

4. Fråga om mötets behöriga utlysande
Mötet befanns vara utlyst i enlighet med stadgarna.

5. Fastställande av röstlängd
Närvarolistan fastställdes som röstlängd.

6. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.

7. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse samt fråga om dess godkännande
Mötet godkände styrelsens förslag till verksamhetsberättelse.

8. Revisionsberättelse
Revisionsberättelsen föredrogs.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

10. Beslut om medlemsavgiftens storlek
Mötet godkände styrelsens förslag om oförändrade årsavgifter för medlemskapet.

11. Behandling av förslag från styrelse och medlemmar
Inga förslag att behandla.

12. Val av styrelse
Ordförande Bernt Fernström, Örby Bilvård
Sekreterare Katarina Oxing, Bedsab
Kassör Christina Pettersson, Combi-Lack
Ledamot Kjell Hellman, SITA
Ledamot Bengt Lindholtz, Misab
Adjungerande ledamot Roger Jonsson, SBRD

13. Val av ev revisor
Marie-Louise Comstedt, Fortner AB, valdes.

14. Styrelsens förslag till valberedning
Mötet valde Anki Söderström, Coffie&More och Irena Lundberg, SBRD.

15. Mötets avslutande

 

Efter mötet informerade Bernte om rundvandringen i området som nyligen hölls med representanter från staden. Det som togs upp var framförallt trafiksituationen och den bristande städningen, som de nu fick se med egna ögon.

Förslag kom upp om att staden ska ha en representant i Högdalsgruppens styrelse för att få en enklare dialog. Frågan ställs till Maria Boberg.

Då Fortum är största företag i området är det önskvärt att de deltar i arbetet i Högdalsgrupen, vilket de också ska enligt Kent Andersson.

Därefter var det Irena Lundberg från SBRD som berättade om visionerna för Projekt Högdalen om att göra området till ett föregångsområde inom miljöteknik. Kommande aktiviteter är bland annat ett energirådgivningsmöte den 29 april och en frukost om nya jobb 3 maj. Inbjudningar kommer gå ut.

Sist ut var Maguel Idris från Fair Deal som är bevakningsmäklare. De har i flera andra företags-områden samordnat inköpet av bevakningstjänster och på så vis förbättrat bevakningen samtidigt som priset har kunnat sänkas. De kommer att kontakta företagen i Högdalen för att undersöka intresset för detta samt att se vilka befintliga avtal som finns i området. Högdalsgruppen kommer att rekommen-dera detta till medlemmarna och Maguel kommer att kallas till nästa styrelsemöte.

Vid protokollet:                                                             Ordförande:

Katarina Oxing                                                             Bernt Fernström

Justeras:                                                                        Justeras:

Eva Jansson                                                                   Kajsa Cederflod

 

 

Företagarprofiler i Högdalen

Dagens menyer


Ordförande har ordet

Det är mycket som händer just nu i företagsgruppen! Nedan kommer vi kontinuerligt uppdatera vad styrelsen och våra medlemmar arbetar med.
Den senaste tiden har jag Bernt er ordförande dragit igång fyra projekt för att förhoppningsvis göra Högdalen mer attraktivt för nuvarande och potentiella företag i vårt område.

1. Trafikgruppen kommer att arbeta med bland annat snöröjning, fart hastighet och parkerings frågor. De som ingår i gruppen är: Niclas Åkerlund Fortum styrelseledamot, Kjell Hellman Sita styrelseledamot, Katarina Oxing Bedsab sekreterare, Christiana Pettersson Combilack kassör.

2. Tyvärr så har vi haft problem med att obehöriga sätter upp campingläger i området vilket har lett till en skräpig och otrygg tillvaro. För att få ordning på problemet ska Håkan Karlsson från Högdalens Bilskadecenter undersöka vad som går att göra för att få bort de obehöriga campinggästerna.

3. Vi har även tillsatt en säkerhetsgrupp som ska ta reda på vad vi kan hjälpa RAPID med för att få ett fungerande samarbete. Pierre Ekman från Ekmans Ståldörrar är ansvarig för detta.

4. Alexander Engström ska hjälpa mig Bernte att få ut våra budskap/berätta vad vi gör samt göra reklam för våra medlemmar på vår fina Hemsida.
Målet är att underlätta för dig som medlem att ta del av information som berör oss i hela Stockholm men framförallt information och erbjudanden som finns här i Högdalen. Dessutom kommer det bli lättare med kommunikationen mellan företagen i området. Vilket förhoppningsvis utmynnar i att våra medlemmar kan ta del av varandras varor och tjänster.

Så nu är det upp till oss alla att utnyttja den här resursen vi nu har fått!

Erbjudanden från/till Högdalens företagare

Ramavtal för bevakning klart
klicka här....

KYAAB ger 20% på webbaserad energiövervakning läs mer...

Vill ni lägga in erbjudande klicka här....

Styrelsen informerar

Vi har fått ett utkast till protokoll från stadsdelsnämndens möte hos oss men kan inte publicera det förrän det är godkänt av behörig på nämnden! Bernte har träffat flera av "dom som bestämmer" och gjort "snygghetsvandring". Vi får åtgärder på gator och parker till våren (när snön är borta). Våra politikers (VPK & MP) intresse för oss gick upp i rök- var är dom?

Go to top