Nu har vi färdigställt protokollet från Högdalsgruppens årsmöte!
Årsmötet gick av stapeln den 18 april på nya lokalen på Stallarholmsvägen 49.
Du kan läsa hela protokollet nedan, eller ladda ner det som pdf via denna länk:

Protokoll årsmöte 2013 i Företagsgruppen Högdalsgruppen

Vänliga hälsningar
/Högdalsgruppen.

Protokoll från årsmöte 2013 i Högdalsgruppen 18 april på Stallarholmsvägen 49.

1. Val av mötesordförande
Mötet valde Kent Anderson, Fortum.

2. Anmälan om styrelsens val av mötessekreterare
Mötet valde Katarina Oxing, Bedsab.

3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera mötes-protokollet.
Mötet valde Eva Jansson, City Hiss och Kajsa Cederflod, Cederflod fastighets AB.

4. Fråga om mötets behöriga utlysande
Mötet befanns vara utlyst i enlighet med stadgarna.

5. Fastställande av röstlängd
Närvarolistan fastställdes som röstlängd.

6. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.

7. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse samt fråga om dess godkännande
Mötet godkände styrelsens förslag till verksamhetsberättelse.

8. Revisionsberättelse
Revisionsberättelsen föredrogs.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

10. Beslut om medlemsavgiftens storlek
Mötet godkände styrelsens förslag om oförändrade årsavgifter för medlemskapet.

11. Behandling av förslag från styrelse och medlemmar
Inga förslag att behandla.

12. Val av styrelse
Ordförande Bernt Fernström, Örby Bilvård
Sekreterare Katarina Oxing, Bedsab
Kassör Christina Pettersson, Combi-Lack
Ledamot Kjell Hellman, SITA
Ledamot Bengt Lindholtz, Misab
Adjungerande ledamot Roger Jonsson, SBRD

13. Val av ev revisor
Marie-Louise Comstedt, Fortner AB, valdes.

14. Styrelsens förslag till valberedning
Mötet valde Anki Söderström, Coffie&More och Irena Lundberg, SBRD.

15. Mötets avslutande

 

Efter mötet informerade Bernte om rundvandringen i området som nyligen hölls med representanter från staden. Det som togs upp var framförallt trafiksituationen och den bristande städningen, som de nu fick se med egna ögon.

Förslag kom upp om att staden ska ha en representant i Högdalsgruppens styrelse för att få en enklare dialog. Frågan ställs till Maria Boberg.

Då Fortum är största företag i området är det önskvärt att de deltar i arbetet i Högdalsgrupen, vilket de också ska enligt Kent Andersson.

Därefter var det Irena Lundberg från SBRD som berättade om visionerna för Projekt Högdalen om att göra området till ett föregångsområde inom miljöteknik. Kommande aktiviteter är bland annat ett energirådgivningsmöte den 29 april och en frukost om nya jobb 3 maj. Inbjudningar kommer gå ut.

Sist ut var Maguel Idris från Fair Deal som är bevakningsmäklare. De har i flera andra företags-områden samordnat inköpet av bevakningstjänster och på så vis förbättrat bevakningen samtidigt som priset har kunnat sänkas. De kommer att kontakta företagen i Högdalen för att undersöka intresset för detta samt att se vilka befintliga avtal som finns i området. Högdalsgruppen kommer att rekommen-dera detta till medlemmarna och Maguel kommer att kallas till nästa styrelsemöte.

Vid protokollet:                                                             Ordförande:

Katarina Oxing                                                             Bernt Fernström

Justeras:                                                                        Justeras:

Eva Jansson                                                                   Kajsa Cederflod

 

 

Företagarprofiler i Högdalen

Go to top