Uppvaktning hos finansborgarrådet Anna König Jerlmyr den 20 juni 2022.

Från vänster på bilden Staffan Ingvarsson, VD på SBR (med ryggen mot kameran) Margareta Widholm från Farsta Företagsgrupp (delvis skymd), Jonas Nilsson från Årsta Partihallar, borgarrådssekreterare Daniel Carlsson-Mård, finansborgarrådet Anna König Jerlmyr och Claes Lundqvist från Företagsgruppen Hornsberg. Foto: Håkan Rosander från Företagsgrupperna Stockholm.

FGS uppvaktar borgarråden i Stockholm för att rädda hotade företag och företagsområden.

De små och medelstora företagen i Stockholm lever i stor osäkerhet om att få finnas kvar och att få utvecklas. Det gäller framför allt i våra renodlade verksamhetsområden. Men även i övriga företagsområden utsätts företagen för avflyttningshot eller trakasserier i form av plötsligt avstängda gator utan föregående
information på kanaler, som når företagen. 

Näringslivspolicy och dialoger.

Vi ser positivt på att Stockholms stad år 2020 beslutade om en näringslivspolicy med ambitionen att Stockholms stad skall bli Sveriges bästa kommun för företagande år 2025. För att få en bättre förståelse för företagandet har staden startat en utbildning för tjänstemännen. Företagsdialogerna som nu har pågått i ett år har blivit en nystart i kommunikationen och stadens budget har tydliggjort flera uppdrag kring de renodlade verksamhetsområdena.

 

Hot mot företagen i Larsboda.

Det allvarligaste hotet gäller Larsboda verksamhetsområde i Farsta. Larsboda är ett av Stockholms tio renodlade verksamhetsområden där endast verksamheter av olika slag skall få förekomma. Bostäder får inte byggas. Allt enligt den Översiktsplan som Stockholms stad tog beslut om år 2018. I Larsboda har Stadsbyggnadskontoret föreslagit att en byggnad på fastigheten Sillö 5 skall omvandlas till 500 bostadslägenheter och en förskola. Bredvid den berörda fastigheten ligger Mathems nya anläggning där man kommer att göra 700 lastbilstransporter varje dag. Risken är stor att de boende kommer att känna sig störda av inte bara Mathems lastbilar utan också av andra företag som ligger granne med bostäderna. Företagarna är oroliga för att de inte kan finnas kvar i Larsboda. Den 25 augusti sammanträder Stadsbyggnadsnämnden nästa gång och då avgörs troligen frågan om Sillö 5.

 

Oroväckande attityd till företagandet.

Det som är oroväckande är den attityd till företagande som finns inom Stockholms stads administration, där det viktigaste tycks vara att bygga bostäder. Det kanske inte är så konstigt efter att politiker under många år har lovat att bygga bostäder och uppmanat Exploateringskontoret och Stadsbyggnadskontoret att hitta möjliga platser för bostadsbyggande. Det har resulterat i att företagens önskemål inte har fått den prioritet som de förtjänar. Detta är oroväckande då företagandet är grunden för vår välfärd.

De negativa attityderna till företagandet visar sig på flera sätt. Genom nya detaljplaner kan företagen inte vara kvar i sina lokaler. Detta gäller i flera företagsområden. Vi förstår att staden måste utvecklas men då måste vi ta hänsyn till de verksamheter och de boende som påverkas. I stadens planer tas det alltid stor hänsyn till de boende. I de konsekvensanalyser som görs i planerna nämns inte de konsekvenser som detta får för företagen.  

Årsta Partihallar behöver ordning och reda.

I det renodlade företagsområdet Årsta Partihallar finns det stora problem med att hålla ordning och reda inom området. Härifrån försörjs staden med frukt, grönsaker, fisk och blommor. Effektivitet, trygghet och hygien är viktigt. Det är sedan 1962 ett öppet område där vem som helst när som helst kan åka in och slänga skräp eller bedriva olaglig eller olovlig verksamhet. Så är det inte i partihallsområden i Europa. Det finns heller sedan strukturförändringarna på 90 talet ingen upplevd och tydlig huvudman för Årsta Partihallar. För att få en god ordning borde området stängslas in i tillräcklig omfattning och kontroll ordnas av dem som åker in och ut i området. Då kan också varje kvadratmeter i området planeras för verksamhetens behov, och ge möjligheter till utveckling liksom lösningar på t ex utrymme för avfallshantering. Det blir också tryggare för framväxande bostadsområden i närheten.

 

Idag är det sex olika förvaltningar i Stockholms stad som huvudsakligen är inblandade för skötsel och utveckling i Årsta Partihallar, ett tiotal fastighetsägare och ett hundratal företagare, utan tydlig samordning. Årsta Partihallar har tillsammans med Stockholm Business Region under flera års tid utrett frågan. I arbetet har alla de sex förvaltningarna deltagit, företagsgruppen samt de övriga förvaltningar och statliga myndigheter som berör området. Förhoppningsvis kommer detta ärende upp i kommunfullmäktige i höst med en lösning som håller över tid för området och skapar tillförsikt hos alla parter inför de kommande årtiondena, helt i enlighet med Översiktsplanens inriktning och utblick.

 

Uppvaktningar hos tre borgarråd.

I fallet med Sillö 5 ovan har FGS under de senaste veckorna gjort tre uppvaktningar hos berörda borgarråd. Joakim Larsson (m), ordförande i Stadsbyggnadsnämnden, uppvaktades den 31 maj, Jan Valeskog (s) uppvaktades den 1 juni och den 20 juni uppvaktades finansborgarrådet Anna König Jerlmyr (m). De intryck vi har fått vid dessa uppvaktningar är att moderaterna vill få en bred uppslutning bakom ett nej till bostäder i fastigheten Sillö 5. Jan Valeskog anser att varje företagsområde är unikt och därför bör behandlas från fall till fall utan att ta hänsyn vad som vi kommit överens om i Översiktsplanen. Och då undrar vi från företagen: Vad är det som gäller för företagen i Stockholm? Skall vi våga satsa på att etablera eller expandera företagen när det finns risk för att de inte får vara kvar?     

Håkan Rosander

Företagsgrupperna Stockholm

Go to top