Den 5 juni gjordes en trygghetsvandring i Lunda på initiativ från Lunda Företagsgrupp. Deltagare var Annelie Hemström, preventionssamordnare i Spånga-Tenstas stadsdelsförvaltning, polismannen Frank Carlsson och Håkan Rosander från Lunda Företagsgrupp. Vi uppmärksammade en del brister som redovisas i det bifogade protokollet.

 

Hälsningar

Håkan Rosander

Plats

Problem

Ansvar

Bild

Fagerstagatan, vid RagnSells

Överhängande träd över cykelgången

Hässelby-Vällingby SDF

 

Högforsgränd

Grusdumpning

Trafikkontoret, om det är på vägen

 

Fagerstagatan 55

Grushög på vändplan

Trafikkontoret

 

Fagerstagatan 55

Träflis dumpad på gräsmatta

SDF

 

Fagerstagatan 48

Buskar och snår går ut över gångbana.

Trafikkontoret

 

Domnarvsgatan10-12

Överhängande träd och buskage på gångväg

 

Fastighetsägare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domnarvsgatan 12

 

Fastighetsägare/hyresgäst

 

Domnarvsgatan 21

Uppbruten stolpe från stängsel slängd i vägrenen.

Fastighetsägare/hyresgäst.

Stolpen hör till stängslet runt fastigheten/verksamheten på Domnarvsgatan 21.

 

 

 

Plats?

Omkullvälta och flyttade farthinder

SDF – men redan löst

 

Högforsgränd 4

Oklippt och oskött.

Hässelby-Vällingby SDF

 

 

 

Fastighetsborgarrådet Dennis Wedin och stadsdelsnämndens ordförande Ole-Jörgen Persson.

 

Spångas-Tensta stadsdelsnämnd hade bjudit in till ett stormöte om näringslivs- och utvecklingsfrågor i Spånga. Närvarande var trafikborgarrådet Daniel Helldén och fastighetsborgarrådet Dennis Wedin. Inbjudare var stadsdelsnämndens ordförande Ole-Jörgen Persson. Daniel Helldén var tvungen att lämna diskussionen innan föreställningens avslut och kunde därför inte vara med på bild.

Presentationerna handlade om trafik, parkering och bostadsbyggande i Spånga. Det är mycket på gång i vårt område.

Från Lunda Företagsgrupp framförde vi vikten av att det förutom bostäder bereds plats för näringslivet. Stockholms befolkning skall öka med 50 % till år 2040. Det betyder att vi också behöver 50 % fler arbetsplatser. För närvarande byggs flera av Stockholms stads industriområden med bostäder. Det blir mindre och mindre plats för arbetsplatser. Moderna verksamheter består i stor utsträckning av kontor, som mycket väl kan byggas i närheten av bostäder. Gör det! Då kan fler människor bo i närheten av arbetet och spara både tid och minska negativ klimatpåverkan genom mindre arbetsresor. Lunda företagsområde är idag i stort sett fullbyggt. Inom 7-8 år kommer ett antal ytor att bli disponibla när Förbifarten är byggd. Dessa områden måste bevaras för verksamheter. Lunda är ett av Stockholms stads tio verksamhetsområden, som skall bevaras för företag, där vi i viss utsträckning får låta, lukta och hantera gods och förnödenheter till stockholmarna. År 2040 skall 50% mer gods transporteras till oss som bor i Stockholm. Mycket av godset skall transporteras i små paket direkt till våra hem. Det kräver att vi kan transportera godset på ett rationellt sätt. Gatorna måste vara framkomliga. Vi kör antagligen med elektriska bilar men vi måste komma fram.

Vi får inte glömma att företagandet är grunden för vår välfärd, utan företagande har vi ingen välfärd. Alternativet är nämligen självhushåll och då har vi ingen välfärd.

Håkan Rosander

070-577 7019

 

 

  

 

 

Torsdagen den 23 maj träffades ett tiotal personer på ett medlemsmöte hos ICA Maxi. Vi fick vara med om en mycket tidig visning av en rekryteringsrobot. Åsa Edman Källströmer, VD för rekryteringsföretaget TNG Group, visade oss Tengai, som är en talande robot. Roboten är nyutvecklad och TNG har laddat den med relevanta frågor. Roboten används i en första intervjufas vid rekryteringen. Svaren från den sökande spelas in. Eftersom det är en robot har den inga fördomar, som vi människor har. Alla, som skall anställa personal, påverkas av ålder, kön, utseende, ras mm. Vår fördomsfullhet kan innebära att vi utesluter personal, som är lämpliga för jobbet. Faktorer som är viktiga att bedöma är t ex kunskap, erfarenhet och begåvning. Enligt TNG är begåvning den viktigaste komponenten. Här kunde vi alltså se hur AI kan ta över arbetsuppgifter. Spännande var det.

 

  

Tengai

 

ICA Maxi

Mats Larsson på ICA Maxi bjöd på en god lunch och vi fick lära oss vad som händer bakom kulisserna i butiken. Mats visade oss ICAs organisation i grossistledet och även hur ICA Maxi styrs med sina 150 anställda personer. Varje morgon är det samling framför en planeringstavla på varje avdelning där åtgärder föreslås och bestäms. Avdelningscheferna har sedan en likadan genomgång tillsammans. Såg ut att vara en mycket rationell styrning i en butik med väldigt många kundbesök och stora ytor att bevaka och utveckla där åtgärder måste vidtagas varje dag. Ett nytt kök har installerats och här lagas alla måltider som säljs i butiken.

En mycket givande lunchtimme och ett stort tack till ICA Maxi som ställde upp med mat och lokal.

Håkan Rosander/ 070-577 7019

 

 

 

Möte med BRÅ den 7 maj 2019.

Polisen rapporterar att det är lugnt i området Spånga-Tensta stadsdel. Våld mot polisen har i princip upphört. Det beror bland annat på att många brottslingar nu är inburade. Narkotikaförsäljningen har delvis flyttat på sig, från Tensta mot Hjulsta beroende på kameror och polisens aktiviteter.

MTR rapporterar att plankning fortfarande förekommer. Det är ett tekniskt problem. Att flera personer passerar spärrarna på ett kort genom att gå tätt intill varandra visar på en teknisk svaghet i nuvarande system. Men det fungerar på andra håll i världen.

Räddningstjänsten rapporterar att hoten mot personalen under utryckning är nästan helt borta.

Järva Fastigheter rapporterar att inbrotten har minskat kraftigt från att ha legat på 90-100 inbrott blev det 14 förra året. Fantastiskt.

Spärrvakterna i Tensta tycker att jobbet är trist nu, alla betalar. Man har inte mycket att göra.

Från kommunen rapporteras att man gjort provköp av tobak i 28 av stadsdelens 35 försäljningsställen av tobak. I fyra butiker kunde minderåriga köpa tobak. Trygghetsvandringar kommer att göras i stadsdelen.

Det var mycket positivt på mötet alltså. Vi får hoppas att det håller i sig. Men det finns problem. Vi återkommer när protokollet från mötet är klart.

Håkan Rosander

 

Idag träffade vi Staffan Ingvarsson, nybliven VD för Stockholm Business Region (SBR), och Ulrika Rosén från Invest Stockholm. Från FGS deltog vår ordförande Kent Andersson och Håkan Rosander. Vi påpekade att vi gärna ser att staden utnyttjar vår organisation för att bygga upp relationerna mellan företagen och staden. 

För Stockholms stad är det mycket viktigt att vi får till stånd företagsgrupper i alla verksamhetsområden. Vi kunde rapportera att vi kommer att ha nästa möte i Akalla den 22 maj och att vi har tillräckligt många intresserade företag för att kunna starta upp en förening. Stockholms stad håller på att arbeta fram en näringslivspolicy som skall beskriva hur staden internt skall behandla olika näringslivsfrågor. Ett förslag skall vara klart den 15 juni och då kommer vi att få ta del av den och lämna våra synpunkter. SBR skall också under år 2019 utarbeta en strategi för att utveckla stadens verksamhetsområden.

Pilotprojektet i Årsta är mycket viktigt för utveckling av hur samarbetet mellan staden och företagsgrupperna skall fungera i framtiden. Arbetet är inne i ett intensivt skede och har en egen projektledare från SBR som tillsammans med flera arbetsgrupper i Årsta går igenom konkreta problem. 

Från FGS påpekade vi att det är mycket viktigt för oss att det finns ett aktivt intresse för näringslivsfrågorna i de olika stadsdelarna. Vi kunde meddela att det på flera håll har märkts en positivare inställning i flera stadsdelar under år 2019. SBR meddelade att ett Mayors Advisory Board har bildats och det har haft ett första möte. 

Bostadsbyggandet har under många år varit intensivt vilket har påverkat många företag som tvingats flytta. Vi påpekade att då vi i Stockholm skall bli 50% fler innevånare år 2040 betyder det också att vi behöver skapa 50% fler arbetsplatser. Var skall de vara, hur skall de byggas upp? Eftersom de flesta nya arbetsplatserna består av kontor kan dessa blandas med bostäder. Stockholms stad har sagt att man skall börja göra det. Den senaste presentationen av nya bostäder är Alvik, som idag har 4.000 arbetsplatser. Dessa skall nu rivas för att göra plats för 1.700 lägenheter. Detta rimmar alltså mycket dåligt med planerna på att blanda bostäder och arbetsplatser. Ett annat sorgligt kapitel är Slakthuset. Var skall matproduktionen för stockholmarna ske i framtiden? Detta är en bransch där många företag är beroende av varandra och bör därför finnas samlade inom ett koncentrerat område. Det ser inte ut att bli fallet. Vi hoppas att den nya strategin för byggande av både bostäder och företag kommer att slå igenom i den framtida planeringen av staden. 

Inom FGSs olika medlemsgrupper hjälper vi idag företag att hitta nya lokaler. Detta gäller både befintliga företag och nya företag som SBR informerar om. Det senare skall SBR och FGS utveckla rutiner för.

Håkan Rosander

070-577 7019

 

   

   

Hej!

Stadens plan för bussdepån mm är nu ute på samråd. Projektet heter Detaljplan för Hornsbergskvarteren. Vi har möjlighet att lämna synpunkter på planen. Skicka gärna synpunkterna till info@hornsberg.com så kan vi göra en gemensam skrivelse från Företagsgruppen Hornsberg. Skrivelsen skall vara hos stadsbyggnadskontoret senast den 22 maj. Vi vill ha dina synpunkter senast den 17 maj.

Planbeskrivningen är ganska omfattande så vi har lagt in den på vår hemsida under rubriken Om oss > Dokument. Du hittar sidan här.

Vill du se hela ärendet klickar du här.

Med vänlig hälsning/

Håkan Rosander

070-577 7019

Vi var ett glatt gäng som träffades för en trevlig nätverkslunch på Ballbreaker den 6 maj 2019.

Ny tillförordnad styrelse för Företagsgruppen Hammarby Sjöstad.

Kent M Andersson, Ordförande i Företagsgrupperna Stockholm och Leif Nilsson, Vice Ordförande i samma organisation (tillika nytillträdd verksamhetsansvarig för Företagsgruppen Hammarby Sjöstad) har trätt in som tillförordnad styrelse. Detta då hela gamla styrelsen lämnat sina platser vid mötet den 8 april 2019.

Vi kommer att under maj att kalla till ett extra årsmöte för att försöka att hitta ledamöter till en ny styrelse för företagsgruppen.

På FGSs årsmöte talade fastighetsborgarrådet Dennis Wedin. Förutom att Dennis Wedins revir ansvarar för många bostadshus i staden har man också hand om 2.800 andra fastigheter. Regimen i stadshuset tror mycket på BIDs (Business Improvement Districts), som är en samverkan mellan fastighetsägare och verksamheter inom geografiskt avgränsande områden. Från stadens ledning vill man också se en översyn av regelbördan för företagen. Trafikfrågan i Stockholm är mycket knepig. Daniel Helldén är en man som lyckas mycket bra i kontakterna med massmedia. Staden satsar inga pengar på Förbifarten under de kommande fyra åren. Förändringar för trafiken måste samordnas när det gäller renoveringsarbeten. Allt är mycket bra noteringar men nu vill vi se handling också. För att klara av distributionen måste samlastning och nattdistribution komma till stånd. 

Från de närvarande på mötet påpekades att för att klara nattdistribution måste kollektivavtalen ändras så att distribution får ske även mellan kl 00 och 05. FGS har i sina remissvar strukit under vikten av samlastning och nattdistribution. Skall vi klara av transporterna till 50% fler innevånare år 2040 måste detta fungera. När flera av stadens företagsområden bebyggs med bostäder måste nya områden planeras för företagen. Vi kan inte bara bo vi måste ha arbetsplatser också. Var finns den nya marken för företagen? Frågan blir hängande i luften och det är skrämmande för stadens utveckling. Ett dåligt exempel är bebyggelsen av Slakthusområdet. Ett mycket bra område för bostäder, det medger vi. Och de ursprungliga planerna för matproduktionen, som skulle flytta till Larsboda, såg mycket bra ut. Den fina idén har dock förstörts, speciellt under den förra mandatperioden. Idén med ett samarbete mellan företagens matproduktion, utbildning av nya matkreatörer, utveckling av framtidens mat där Stockholms stad skulle spela en stor roll har förstörts.

Verksamheterna i Stockholms stad, som är i framkant på många områden, kan lätt raseras genom en oförståelse för företagandets villkor. Stockholms stad har halkat långt ner bland kommunerna i Sverige då det gäller att tillgodose företagens behov. Stockholm är den största staden i Sverige och jämförs med andra mindre kommuner där kontakterna mellan politiker, tjänstemän och företagare av naturliga själ är enkla och nära. Men då måste organisationen av Stockholms stad anpassas till dessa förhållanden. Företagens ärenden måste behandlas närmare företagen. Vi hoppas att den nya majoriteten i stadshuset orkar ändra på detta. 

FGS valde en ny styrelse på årsmötet. Den ser ut så här:

          Kent Andersson, ordförande

          Leif Nilsson                                     

          Jonas Nilsson                                  

          Lars Lindberg                                                       

          Margareta Widholm                           

          Rafael Ospino                               

          Claes Lundquist                            

 

Hälsningar

Håkan Rosander

 

 

 

 

 

Tack, alla ni som kom till Företagsgruppens företagsmingel och årsmöte den 21 mars!

Margareta Widholm, företagare och ordförande i Företagsgruppen, öppnade och hälsade samtliga välkomna till företagsminglet. Tillsammans med ett 40-tal företagare och politiker fick vi lyssna till ett informativt möte om hur den nya containerhamnen Norvik kan komma att bli en vitamininjektion för bla Larsboda, hur fastighetsföretaget Stendörren vill utveckla företagsområdet, hur danskompaniet CCAP vill vara en drivkraft för kulturen i Farsta och vad Jobbtorg-Farsta menar med win-win för alla parter.

  

Här finner du ett axplock av presentationerna:

 Farsta Företagsgrupp – Margareta berättade om Företagsgruppens genomförda enkätundersökning. Många efterlyser mer fokus på åtgärder kring städning/renhållning och tryggheten i området. Även mötesplats och samverkan med andra företagare står högt på agendan. En stor del av resultatet kommer vi ta  med oss i det fortsatta arbetet med förbättra oss och företagsområdet. Margareta pekade också på Företagsgruppens utmaning att fortsätta vara relevant och lyhörd för företagen i området.

 Danskompaniet CCAP – Julia Sandberg och Anna Grip har båda lång erfarenhet från dansens värld och kulturområdet. Nu förbereds den hyllade föreställningen TRÄD – en interaktiv dansinstallation för barn i alla åldrar. CCAP producerar scenföreställningar, interdisciplinära konferenser etc. Julia och Anna hoppas på ett aktivt kulturliv där invånare i Farsta kan mötas och skapa attraktiva mötesplatser.

 Stockholm Norvik Hamn - Kajsa Nygren och Nicklas Ebersson från Stockholms Hamnar berättade om möjligheterna för Larsboda med den nya hamnen. Norvik blir ett nytt logistiknav i Stockholms- och Mälardalsregionen. I anslutning till hamnen byggs även en järnväg som ansluter till Nynäsbanan och NCC kommer att anlägga en logistik- och företagspark i anslutning till hamnen. Fördelen med hamnen är många tex bra geografiskt läge och kort insegling till Östersjön jmf med insegling till Frihamnen. Bra infrastruktur till/från hamnen. Vid presentationen framkom flera möjligheter för Larsboda: närheten till en storhamn, skapar intresse av företagsetableringar i Larsboda och utmed väg 73, Larsboda ligger på bästa tänkbara geografiska läge.

 Point Farsta Stendörren – Ksenia Glans och Katarina Stannervik berätta om Stendörrens engagemang i Larsboda och om förhoppningen att företag ska inse fördelarna med området. I Pointhusen utgår man helt från hyresgästens specifika behov och anpassar lokalerna därefter. Point Farsta är den tredje fastigheten som lanseras under Point-konceptet utöver Point Nacka och Point Slagsta.

 OpenLabs KTH – Carl Jonasson, Snigeldesign och ledamot i Farsta Företagsgrupp, berättade om Företagsgruppens samarbete med KTH kring att skapa samarbeten och kunskapsöverföring mellan företag i ett område (utveckling av kluster). Vi behöver hitta nya sätt att tänka kring samarbeten och framförallt göra det tillsammans med andra aktörer och forskning. Larsboda är testbädd för projektet som genomförs av studenter från världens alla hörn, näringslivsrepresentanter och Stockholms stad. Vi ser framemot slutresultatet som kommer att presenteras i juni.

 Jobbtorg Farsta – Suzan Wernström och Bertil Johansson uppmanade företagare att – Våga testa Jobbtorg Farsta! Här finns möjlighet för företag att anställa och ta emot praktikanter. Oftast är det Win-win-situaion för alla parter. Jobbtorg hjälper till med rekryteringsprocessen och här finns möjlighet att få lönestöd från AF.

 

Thomas Windahl,

Verksamhetssamordnare

Bilagor:
FilBeskrivningFilstorlekSenast ändrad
Ladda ner den här filen (Klusterutveckling i Farsta Open Lab KTH 20190124.pdf)Klusterutveckling i Farsta Open Lab KTH 20190124.pdf 1183 kB2019-04-08 12:43
Ladda ner den här filen (Point Farsta presentation.pdf)Point Farsta presentation.pdf 7251 kB2019-04-08 12:42
Ladda ner den här filen (PPT LÅNG presentation 21 mars 2019 Jobbtorg Farsta.pdf)PPT LÅNG presentation 21 mars 2019 Jobbtorg Farsta.pdf 440 kB2019-04-08 12:42
Ladda ner den här filen (Farsta företagsområde - Stockholms Hamnar.pdf)Farsta företagsområde - Stockholms Hamnar.pdf 2635 kB2019-04-08 12:41

 Tack, alla ni som kom till Farsta Företagsgrupps företagsmingel och årsmöte den 21 mars!

Margareta Widholm, företagare och ordförande i Farsta Företagsgrupp, öppnade och hälsade samtliga välkomna till företagsminglet.

Tillsammans med ett 40-tal företagare och politiker fick vi lyssna till ett informativt möte om hur containerhamnen Norvik kan komma att bli en vitamininjektion för t ex Larsboda, hur fastighetsföretaget Stendörren vill utveckla företagsområdet Larsboda, hur danskompaniet CCAP vill vara en drivkraft för kulturen i Farsta, och vad menar Jobbtorg-Farsta menar med win-win för alla parter.

 

 

Här finner du ett axplock av presentationerna:

Farsta Företagsgrupp - Margareta berättade om Företagsgruppens genomförda enkätundersökning. Många efterlyser mer fokus på åtgärder kring städning/renhållning och trygghet i området. Även mötesplats och samverkan mellan företagare står högt på agendan. En stor del av resultatet kommer vi att ta med oss i det fortsatta arbetet med att förbättra oss och området. Margareta pekade också på Företagsgruppens fortsatta utmaning är att dels vara relevant och lyhörd för företagen i området, men också kommunicera med våra medlemmar på ett sätt som de förväntar sig.

Danskompaniet CCAP - Julia Sandberg och Anna Grip har båda lång erfarenhet från dansens värld och kulturområdet. I det gamla Telia-området etablerar sig flera kulturverksamheter. Nu förbereds den hyllade föreställningen TRÄD - en interaktiv dansinstallation för barn i alla åldrar. CCAP producerar scenföreställningar, interdisciplinära konferenser etc. Julia och Anna hoppas på ett aktivt kulturliv i Larsboda där invånare i Farsta kan mötas och skapa attraktiva mötesplatser.

Stockholm Norvik Hamn - Kajsa Nygren och Nicklas Ebersson från Stockholms Hamnar berättade om möjligheterna för Larsboda med den nya hamnen. Norvik blir ett nytt logistiknav i Stockholms- och Mälardalsregionen. I anslutning till hamnen byggs även en järnväg som ansluter till Nynäsbanan. NCC kommer att anlägga en logistik- och företagspark i anslutning till hamnen. Fördelen med hamnen är många t ex bra geografiskt läge och kort insegling till Östersjön jmf med insegling till Frihamnen. Bra infrastruktur till/från hamnen. Vi presentationen fram flera möjlighetr för Larsboda: närheten till en storhamn vilket skapar intresse för företagsetableringar utmed väg 73 och i Larsboda.

Stendörren Point Farsta - Ksenia Glans och Katarina Stannervik berättade om Stendörrens engagemang i Larsboda och om förhoppningen att företag ska inse fördelarna med Larsboda. Point Farsta är den tredje fastigheten som lanseras under Point-konceptet utöver Point Nacka och Point Slagsta. I Pointhusen utgår man helt från hyresgästernas specifika behov.

OpenLabs KTH - Carl Jonasson, Snigeldesign och ledamot i Farsta Företagsgrupp, berättade om Företagsgruppens samarbete med KTH kring att skapa samarbeten och kunskapsöverföring mellan företag i ett område (utveckling av kluster). Vi behöver hitta nya sätt att tänka kring samarbeten och framförallt göra det tillsammans med andra aktörer och forskning. Larsboda är testbädd för projektet som genomförs av studenter från världens alla hörn, näringslivsrepresentanter och Stockholms stad. Vi ser framemot slutresultat som kommer att presenteras i juni.

Jobbtorg Farsta - Suzan Wernström och Bertil Johansson uppmanade företagare att - Våga testa Jobbtorg Farsta! Här finns möjlighet för företag att få hjälp med rekryteringsprocessen och lönestöd från AF.

/Thomas Windahl

I fredags den 22 mars hade vi årsmöte i föreningen. Styrelsen för år 2019 ser ut på följande sätt:

Ordförande: Håkan Rosander

Ledamöter: 

Mona Glans, Swedavia

Björn Mattsson, Maxdialog

Lasse Lehtiheimo, Best Western STHLM BROMMA

Daniel Nidsjö, BRA

Martin Björgell, Handelsbanken

Revisor: Jörgen Nilsson, Swedbank.

 

Dagens gäst var stadsdelsnämndens ordförande i Bromma, Johan Paccamonti, som också är Moderaternas budgetchef på Riksdagskansliet. Johan berörde först de allmänna tendenserna för riket där högkonjunkturen håller i sig men väl antagligen kommer att minska i styrka inom en snar framtid. Johan kom sedan in på förändringarna i vårt närområde där Alvik skall förändras från ett företagsområde till ett bostadsområde. Enligt de planer som finns nu skall nästan alla befintliga byggnader rivas och i stället skall det bli cirka 1800 lägenheter. Men vart skall de befintliga företagen ta vägen? Den frågan hänger i luften. Men det kan betyda möjligheter för fastighetsägarna i Ulvsunda.

När det gäller Ulvsundaområdet, som också är tänkt att förändras med fler bostäder har Johan Paccamonti tillsammans med finansborgarrådet Anna König Jerlmyr bildat en arbetsgrupp som skall se över hur framtiden skall gestalta sig området. Vi har redan erbjudit vår förenings kunskap om området till denna grupp.

Johan Paccamonti var mycket intresserad av synpunkter och frågor från företagarna. Han bad oss kontakta honom direkt på mailadressen: johan.paccamonti@stockholm.se

Hälsningar

Håkan Rosander

Padelverket AB bygger tillsammans med FastPartner i Lunda Sveriges största padelhall. Tolv banor på sammanlagt 4.300 kvm. Anläggningen kommer att invigas i april i år och medlemmarna i Lunda Företagsgrupp kommer att få en speciell inbjudan. Det är mycket glädjande att få in sport- och motionsaktiviteter i området. Det gör det enkelt förr alla anställda att utnyttja banorna och det skapar liv och rörelse i Lunda under längre tid på dygnet. Det är viktigt inte minst ur säkerhetssynpunkt. 

Läs mer här!

Vi återkommer med mer information när öppningsdagen närmar sig.

Håkan Rosander

Vi skiftar perspektiv

Som företagsgrupp vill vi ligga i framkant tillsammans med företagen i Farsta. Här är vi i behov av att hitta nya sätt att tänka kring samarbeten och framförallt att göra det tillsammans med andra aktörer och forskning. Tillsammans med OpenLabs KTH startar Företagsgruppen och Stockholm stad ett samarbete för att hitta nya former för samverkan mao nya sätt att förstå problem och behov. Hypotesen är att nuvarande samverkansmodeller inte ger den utväxling som vi önskar - de adresserar inte komplexiteten för hur företag arbetar idag, med mängder av ömsesidiga beroenden mellan aktörer, processer och människor. Vi behöver tackla företagens, stadens och akademins  utmaningar ur nya perspektiv. 

Inom OpenLabs KTH finns studenter från vä