Kommunstyrelsen

Pdf till: kommunstyrelsen@stockholm.se

Word-format till: RI-remissvar.SLK@stockholm.se

Remissvar på Vision 2040 med diarienummer KS 2019/483.

Ambitionen i Vision 2040 är på en mycket hög nivå. Uppfylls visionen kommer vi att ha en ännu bättre stad att leva i om 20 år. Det man oroas över är, hur skall det gå till? Nedan påpekar vi några faktorer som vi tror är avgörande för att uppfylla visionen.

AI.

Hur påverkar AI staden om 20 år? En vision om AI-utvecklingen saknas.

 

Näringslivet.

Företagandet är grunden för vår välfärd. Det är här resurserna skapas för att uppfylla visionen. För att få ett mycket bra företagsklimat i Stockholm krävs en mängd förändringar som vi har beskrivit i vårt remissvar på Näringslivspolicyn. Vårt svar bifogas.

 

Infrastruktur.

För att företagen skall kunna utvecklas måste infrastrukturen i staden och kontakterna med världen hela tiden anpassas till behoven där hänsyn måste tas till klimatpåverkan. Några exempel:

 

 • Tillgång till energi främst i form av elektricitet måste garanteras.
 • IT-näten måste anpassas till behoven. Stockholm ligger bra till då vi har bolaget STOKAB. Men vi måste vara snabbare på att koppla upp oss. Företagen får inte ligga sist i kön som vi gjorde med fiberutbyggnaden. Nu ligger vi redan efter med 5G-utbyggnaden trots att vi har världens ledande 5G-företag i staden.
 • Transportsektorn måste utvecklas. Här sker stora utbyggnader av persontransporterna. Men varutransporterna har stora problem, som kommer att öka med en expanderande e-handel. Samtransporter och nattransporter måste utvecklas.
 • Nya system för kontakter och samarbeten mellan människor och mellan företag kan dyka upp. De kan vara både digitala och fysiska. De måste naturligtvis analyseras men de får inte fördröjas av obeslutsamhet eller byråkrati.

Verksamhetsområden.

Våra verksamhetsområden måste bevaras enligt ÖPn. Verksamhetsområdena och blandstäderna måste skötas av staden så att miljöerna blir stimulerande för människor. Här skall bedrivas kreativ utveckling av produkter och tjänster.

 

 

Tillgänglighet.

Stadens tjänstemän och politiker måste vara tillgängliga för medborgarna. Det går idag 20 medborgare på varje kommunanställd. Det måste finnas förtroendeskapande möten mellan företagare och stadens representanter.

 

Personal.

Arbetsmarknaden kommer att vara internationell. Vi måste kunna ta emot personal från andra länder på ett välkomnande och värdigt sätt.

 

Bostäder.

Vi måste skapa balans på bostadsmarknaden. Släpp marknaden fri.

 

 

Med vänlig hälsning

Företagsgrupperna Stockholm

 

 

 

Kent Andersson

ordförande

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga till remissvar om Vision 2040.

                                                                                                                                           Stockholm 20191030

 

Kommunstyrelsen i Stockholm

 

kommunstyrelsen@stockholm.se

RI-remissvar.SLK@stockholm.se

Ämne: KS 2019/273

 

Remissvar på förslag till Näringslivspolicy för Stockholms stad, diarienummer KS 2019/273.

 

Bra ambition.

Vi ser det som en bra ambition att staden tar ett helhetsgrepp på näringslivsfrågorna. Bra mål!

 • Mål nummer ett behöver en kvantifiering, kanske antal sysselsatta och ett mått på förändringstakten.
 • Mål nummer två har ett kvantifierbart mål i form av NKI (nöjdkundindex). Men räcker det? Eftersom målet är att ha Sveriges bästa företagsklimat, borde man ha målet att ligga etta i Svenskt Näringslivs ranking av kommunerna. Hur skall man annars kunna se att man är bäst?
 • Ett ytterligare mål borde vara att planera för verksamheter, arbetsplatser, i ett visst förhållande till planeringen av bostäder. Kanske tre lägenheter – en arbetsplats.

 

Policyn är en plattform.

Policyn är en plattform från vilken handläggningsalternativ och rutiner skall utvecklas där det bestäms vem som gör vad. Det är mycket främja, tillhandahålla, skall inrättas och beaktas i policyn. Att stadens tjänstemän skall ha ett näringslivsperspektiv oavsett funktion i staden är mycket bra. All välfärd börjar med företagande. Det är där resurserna för välfärden skapas.

 

SBRs roll.

FGS finner det mycket bra att SBR ges ett särskilt ansvar, och en samordnare, för samverkan med de renodlade verksamhetsområdena utifrån dessa områdens utpekade strategiska roll i ÖPn.

 

Fyra fokusområden.

De fyra fokusområdena är självklara för att göra Stockholm till en företagsvänlig stad. Frågan är väl om inte bostäder och företagslokaler skulle vara ett femte område.

 

Central funktion.

Under fokusområde 1, Stimulera tillväxt och företagsamhet, nämns under åtgärder en central funktion för lokal näringslivsutveckling. Denna funktion kan vara mycket intressant för att utveckla näringslivet i stadsdelarna. Funktionens ansvar och befogenheter måste naturligtvis specificeras och då kan vi i Företagsgrupperna hjälpa till.

 

En väg in är mycket bra.

Att få personliga kontakter som kan följa med ett ärende är mycket viktigt. Ofta kan man behöva kontakt med tjänsteman men har svårt att hitta rätt. Lägg ut organisationen i de tekniska kontoren på nätet. Det finns ju redan idag för internt bruk.

 

 

 

Långsiktig planering för mark och lokaler.

För bostäder finns det en god planering redan idag. För verksamheter finns det knappast någon. Det behövs åtminstone någon form av reservering av mark för verksamheter. Enligt ÖP skall befolkningen öka med cirka 50% fram till år 2040, det betyder att antalet arbetsplatser också skall öka med cirka 50%. Var skall vi jobba?

 

Lokalt samarbete i stadsdelarna.

Generellt ser vi det lokala näringslivsarbetet som viktigt. Skall stadsdelarna utvecklas i någon form av balans mellan t ex antal boende och antal arbetsplatser är det mycket bra om detta kan behandlas i stadsdelarna. De har ett par uppgifter i policyn

 • skall lotsa företagen rätt in i staden och
 • skall samarbeta med lokala näringslivet.

Här måste klarläggas vilka befogenheter som det lokala näringslivsarbetet skall få.

 

Ett problem i Stockholm är att alla ärenden skall in till Tekniska nämndhuset. Finns det inte någon möjlighet att delegera ärenden till stadsdelarna? Varje stadsdel i Stockholm är som en medelstor svensk stad. I varje stad finns det en motsvarighet till Tekniska nämndhuset. Det är klart att det blir en betydligt närmare och smidigare samarbete då. Skall Stockholm ha en chans att slå de andra kommunerna i Sverige måste vi i Stockholm tänka om.

 

Kontakter mellan Stockholms stad och företagen.

För att bli en riktigt bra företagarstad måste kontakterna mellan staden företagen bli bättre och naturligare. Det gäller att ordna möten och ge information, som passar mottagaren. Tittar man på Stockholms hemsida om företagsservice och går in under Nätverk och möten hittar man följande:

 

 • Klimatpakten, som arbetar för ett fossilfritt Stockholm 2040,
 • Stockholm Business Alliance som är ett samarbete med ett femtiotal kommuner och
 • Företagsområden och lokala företagsgrupper.

 

Det enda ställe där företagarna kan träffas för att dryfta allmänna frågeställningar är alltså i företagsgrupperna. Men då är inte staden med. Kontakt med staden tas då när det är problem av något slag. Men det finns inget forum för förtroendeskapande samarbete mellan stad och företag.

Inte ens frukostmötena finns kvar.

 

Det senaste brevet Företagsnytt som finns på hemsidan är daterat februari 2019. Det säger allt.

 

Med vänlig hälsning

Företagsgrupperna Stockholm

 

 

Kent Andersson

Ordförande

Go to top