Lokala brottsförebyggande rådet, BRÅ, i Järva  

Järva stadsdelsnämnd och stadsdelsförvaltning är mycket aktiva i det brottsförebyggande arbetet. Brå-mötena leds av stadsdelsnämndens ordförande Rashid Mohammed (v) med flera politiker, tjänstemän och polisen närvarande. Rådet möts fyra gånger per år. Lunda Företagsgrupp har i många år varit med i rådet.

 

Möte 22 februari 2024.

Idag kunde alla närvarande rapportera att det är ganska lugnt i området. Det finns områden som är starkt utsatta. Det gäller Rinkeby, Tensta och Husby. Förra året var det inga skjutningar i Järva. Perioden 2017-2021 var det 20-25 skjutningar per år. En fastighetsägare meddelade att inbrott via fönster hade ökat. På en del håll efterlyses fler kameror.

För att förhindra att personer glider in på en brottslig bana har man i stadsdelen börjat att på olika sätt arbete med yngre barn för att kartlägga deras förhållanden. Man informerar även havande kvinnor för att förebygga att deras barn blir brottslingar.

 

Lunda företagsgrupp meddelade följande på mötet.

Från Lunda Företagsgrupps sida framhöll vi att det är lugnt i vårt område. Men det är skräpigt. Och skräp föder skräp. Vi har dock konstaterat att ett kylskåp och annan köksutrustning som funnits i den östra delen på Finspångsgatan nu hade försvunnit efter att vi anmält detta på stadens Tyck till-app. Likaså har ett stort potthål försvunnit på Finspångsgatan utanför Däckia efter vår anmälan på Tyck till-appen. 

Ur säkerhetssynpunkt framhöll vi på mötet att det är mycket viktigt att företagen lär sig AI. AI kommer att bli ett positivt redskap för företagen genom att hjälpa företagen med vissa arbetsuppgifter. Men det kommer också att kunna utnyttjas av brottslingar för att lura oss. DÄRFÖR ÄR DET VIKTIGT ATT VI LÄR OSS AI.

Som ett led i att hjälpa varandra i Lunda har vi skapat en säkerhetsgrupp för Lundaföretagen. Gruppen ingår i Svensk Handels säkerhetsapp. I den kan de anslutna personerna/företagen varna varandra då vi utsätts för något obehagligt. Vi kan också snabbt göra polisanmälningar.

Nästa möte i BRÅ Järva är den 23 maj 2023.

Vill du framföra någon synpunkt på det mötet hör av dig till undertecknad.

 

Hälsningar

Håkan Rosander

info@lundaforetagsgrupp.se

Idag hade vi det första och det sista BRÅ-mötet i år. Att det blivit så beror på sammanslagningen av stadsdelarna Spånga-Tensta och Rinkeby-Kista då många varit upptagna med processen att skapa stadsdelen Järva. I lokala BRÅ deltar stadsdelsförvaltningen med många inblandade avdelningar, polisen, fastighetsägarna, skolan, bussbolaget, centrumförvaltarna, några politiker och företagarföreningarna. Alla deltagarna delger sina erfarenheter av utvecklingen. Några noteringar från mötet:

 • Generellt kan sägas att det har varit en mycket positiv utveckling i Järva under några år.
 • I år har det inte varit en enda skjutning i området.
 • Den upplevda och den faktiska tryggheten har ökat. Detta intygar flera av de medverkande genom de intervjuer som gjorts och de incidenter som har registrerats. 
 • Mycket arbete sker genom att lära känna enskilda individer och fånga upp dem innan det blir för sent. Så arbetar polisen, stadsdelsförvaltningen och skolan. Man träffas varje vecka och utbyter information.
 • Positiv utveckling sker genom samverkan mellan olika parter. Det gäller t ex de olika centrum som finns.
 • Efter pandemin har det blivit mycket lugnare på bussarna, även om 179:an lider av kapacitetsbrist. Det finns inte tillräckligt med bussar. Beställda men ej levererade.
 • Folkbokföringsbrott kommer att undersökas i större utsträckning. 
 • I Lunda har det varit lugnt under året. En och annan bil har försvunnit när den observerats av vår väktare på nätterna. Det finns så få rapporter så jag frågar mig om detta verkligen är sanningen. Till detta återkommer vi från Lunda Företagsgrupp.  

Tensta, Rinkeby med flera områden i Järva förknippas nog av många med djupa problem. Efter dagens möte kanske det är en felaktig bild. I så fall borde detta spridas utanför Järva. 

Under år 2024 kommer BRÅ Järva att träffas fyra gånger.

Vill du att något skall framföras till politikerna, tjänstemännen eller de andra aktörerna, hör av dig till mig.

Hälsningar

Håkan Rosander

info@lundaforetagsgrupp.se

070-577 7019

 

Konstantin Spinos från Trafikverket informerade oss Förbifartens framväxt den 1 november 2023.Konstantin var en mycket engagerad projektledare, som tycktes brinna för sitt jobb.

Vi fick en heltäckande redogörelse för detta stora projekt som kommer att kosta cirka 42 miljarder kronor när det är färdigt.

Och färdigt är det 2030 enligt Konstantin. Och kanske också lite före detta år.

Kortfattade fakta om Förbifarten:

 • Skall klara 140 000 fordon per dygn
 • Vägen är 21 km varav 18 km i tunnel
 • Sprängningen började i januari 2016 och avslutades i oktober 2023
 • Öppnar för trafik 2030. Tror fortfarande att detta håller.
 • Säker väg – utrymningsvägar varje 100 m
 • Trafikplats Hjulsta blir vår anknytning till Förbifarten
 • Vid grävningarna i Hjulsta hittades 100 gravar från bronsåldern

Lunda Företagsgrupp har tidigare framfört önskemål om en förlängning av den nordöstra infartsfilen från Bergslagsvägen till Avestagatan för att undvika den köbildning som ofta uppstår på Bergslagsvägen. En slutsats vi kunde dra vid samtalet med Konstantin var att denna förlängning inte blir aktuell före 2030 då Förbifarten öppnar. 

Håkan Rosander

ordförande i Lunda Företagsgrupp

 

 

Trygghets- och trevnadspromenad i Lunda.

Pernilla Takacs, Charlotte Helmersson, Friedrich Klasson och Emelie Resbeck. Pernilla, Charlotte och Emelie från stadsdelsförvaltningen i Spånga-Tensta och Friedrich från Rapid Säkerhet, vårt bevakningsföretag i Lunda.

Måndagen den 7 november gjorde vi en trygghets- och trevnadspromenad i Lunda. Lunda är i stort ett snyggt och välordnat företagsområde. Under promenaden kunde vi konstatera att det finns skräp på trottoarer och parkeringsplatser på flera ställen Gräsklippning pågick under vår promenad av de stora grönområdena. Problem med underhåll uppstår ofta i gränsområden mellan fastighetsmark, parkmark och gatumark. Och dessa problem ser vi på flera platser i Lunda. Vem skall rensa bort buskar på utsidan av staketet? I stort kan sägas att området var i ett bra skick denna dag. Det berodde bland annat på att skräp rensats från parkeringsplatsen nere vid vändplanen på Fagerstagatan mitt emot parkeringshuset. Rensningen hade gjorts av hyresgästen. Men här samlas skräp väldigt ofta och rensning måste göras flera gånger per år. Vem som har ansvaret för parkeringsplatsen var oklart. Måste utredas. 

En rapport från promenaden med specifika åtgärder kommer lite senare. 

Hälsningar

Håkan Rosander

 

FÖRETAGSDIALOG MED STOCKHOLMS STAD I SPÅNGA CENTER FREDAGEN DEN 14 OKTOBER 2022.

Dialogen med Stockholms stad hölls för första gången som ett fysiskt möte i Spånga Center. Dialogerna startades under pandemin och hölls då digitalt. Fysiskt eller digitalt? Digitala eller fysiska möten har sina för- och nackdelar, men det var verkligen trevligt att träffa människorna från skärmen. Den stora skillnaden uppträdde på minglet efter själva dialogen. Vi kunde sitta ner med tjänstemännen och förklara idéer och höra reaktioner. Det bildades många små grupper där särskilda problem kunde framföras och tjänstemännen från staden verkade glada för den direkta kontakten.

Tjänstemännen från exploateringskontoret, stadsbyggnadskontoret och trafikkontoret presenterade de projekt som pågår eller planeras i Spånga-Tensta. Dessa syns på bilder som visades. Du kan se bilderna genom att klicka på LÄNK nedan i brevet från Stockholms stad. I brevet finns också information om den service du kan få från Stockholms stad.

En del punkter som diskuterades under dialogen:

- Eventuell etablering av företag i Lunda. System 3R som ligger i Vinsta idag behöver bygga ut och samla sin verksamhet under ett tak. I Vinsta hotas man av bostäder som hindrar en utbyggnad. System 3R är ett företag med cirka 200 anställda. Ett rent verkstadsföretag. Världens största i sin nisch. Förslaget är att etablera företaget på den idag gröna ytan mellan den västra och östra delen av Lunda. För att få detta i mål måste Stockholms stad reservera marken för System 3R. System 3R är mycket beroende av sin personal och man vill därför inte flytta för långt.

- Aktiviteterna på Spånga Torg med ungdomar har uppskattats av företagarna.

- Önskemål om en saluhall likt Hötorgshallen i nordvästra Stockholm

- Etablering av olika matprojekt

- Nytida, Spånga Nord daglig verksamhet, söker kontakt med företag för samarbete 

- Företagen i Lunda efterlyser ett antal förändringar i trafiken för att få bättre tillgänglighet för företagen och dess personal. Det gäller t ex ny infart till området vid Bilskroten, bättre hantering av trafiken vid korsningen Bergslagsvägen-Avestagatan och vid korsningen Bergslagsvägen- Fagerstagatan. Allt detta och mer därtill är framfört till trafikkontoret och vi hoppas att en förbättring kan påbörjas under år 2023.       

Från företagsgruppens sida såg vi mycket positivt på denna mänskliga kontakt med Stockholms stad och vi ser fram emot samarbetet för:

Företagandet är grunden för vår välfärd

Utan företagande ingen välfärd 

Alternativet är nämligen självhushåll och då har vi ingen välfärd.

Ett stort tack till Stockholm Business Region och till stadsdelsförvaltningen i Spånga-Tensta som varit mycket aktiva för att få detta möte till stånd. Och inte minst till vår stadsdelsdirektör Victoria Callenmark som var mycket aktiv under hela mötet.

Nästa gång vi har en foretagsdialog med Stockholms stad hoppas vi att alla våra medlemmar ställer upp. 

Väl mött nästa gång

Håkan Rosander

ordförande

 

header image

STORT TACK FÖR DITT DELTAGANDE I FÖRETAGSDIALOG SPÅNGA-TENSTA

 

Här hittar du bilderna som visades under mötet: LÄNK

Om du har fler frågor än de som ställdes under företagsdialogen eller vill ge feedback, så mejla: foretagsdialog@stockholm.se

Vill du delta i fler företagsdialoger? Du finner dem här: Kalendariet

Nedan hittar du mer information samt kontaktuppgifter till Stockholms stads funktioner som berör dig som företagare:

Företagsservice - Stockholms stad 

Stockholm Business Region

Företagsdialog

 

Årsmöte.

Den 28 mars hade vi årsmöte med besök av Gustaf Bergeröd från trafikkontoret.

Årsmötet löpte på smidigt som vanligt. Protokollet skickas till medlemmarna.

 

Trafiken i och omkring Lunda.

Vi hade skickat över ett antal idéer och förslag angående trafiken i och omkring Lunda till Gustaf Bergeröd på trafikkontoret. Gustaf har varit ansvarig för vårt område i fem år och är väl insatt i trafikens förutsättningar. Trots det uppskattade Gustaf mycket att få den insiderinformation som våra representanter från Best Transport och Schenker kunde bidra med. Vi fick också uppmaningen att gärna höra av oss direkt till Gustaf med trafikfrågor gällande Lunda (gustaf.bergerod@stockholm.se).

  

 

 

 

Bilagor:
FilBeskrivningFilstorlekSenast ändrad
Ladda ner den här filen (20220328 Möte med trafiklontoret om trafiken i Lunda.pdf)20220328 Möte med trafiklontoret om trafiken i Lunda.pdf 130 kB2022-04-06 17:35

FGS BJUDER IN TILL ETT DIGITALT SEMINARIUM OM SVERIGES FÖRSÖRJNINGSBEREDSKAP.

Mötet arrangeras av Stockholms Länsförbund För Krisberedskap.

Anmäl dig längre ner på sidan.

 

 

 

INBJUDAN LUNCHSEMINARIUM

Seminarier i samhällsberedskapens tjänst

Via Zoom

Torsdagen den 20 januari kl 12.00–12.45 (incheckning 11.50)
 

Klarar det offentliga och näringslivet försörjningsberedskapen?

Totalförsvarets planperiod för 2021-2025 innefattar bland annat den viktiga ambitionen att stärka och utveckla försörjningsberedskapen. Målsättningen är säker tillgång till mat, betalningsmedel, värme, el och transporter i händelse av kris eller krig.
I PANELEN

Möt våra kunniga medverkande och hör hur man ser på nuläget och vad som krävs för att stärka regionens beredskap:
 

Vilka möjligheter finns för att skapa ökad dialog kring krisberedskap mellan det offentliga och näringslivet i Stockholmsregionen?

Hur säkerställer vi ett större engagemang för detta nödvändiga samarbete ?

Vilka är svagheterna i dag och hur kan dessa utmaningar bäst tacklas?

Vad kan nationella aktörer göra för att understödja ökad försörjningsberedskap regionalt?
 
Boka på denna länk:
OBS! ZOOM länk finns på ditt bokningskvitto som skickas
till din angivna epost.

 
 
Varmt välkomna!
 

 
INA UNUNGER, STYRELSEORDFÖRANDE

 
Stockholms Länsförbund För Krisberedskap (SLFK) är en regional samarbetsorganisation för krisberedskap.
Vi vill stödja samhällets aktörer och våra medlemmar.
Organisationen är partipolitiskt och religiöst obunden. 
Facebook
Website
Email
YouTube
LinkedIn
 För våra medlemmar i regionen Stockholm


Ansvarig utgivare: Ina Ununger, Styrelseordförande SLFK
Redaktör : Richard Nyström, ledamot SLFKs styrelse


Our mailing address is:
kansliet@slfk.se

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

  

 

VACCINERA DIG MOT COVID-19!

Det här glada och omhändertagande gänget möter dig vid vaccinationsbussen hos MediCarrier på Finspångsgatan 44. Du kan få 1:a, 2:a och 3:e dosen. För att få tredje dosen måste du vara mer än 65 år gammal. Jag vaccinerade mig själv idag, tredje dosen. Fungerade alldeles utmärkt.

SPRID DETTA PÅ DITT FÖRETAG.

BUSSEN FINNS PÅ PLATS 17-18 NOVEMBER KLOCKAN 9-16.

Håkan Rosander

 

 

  

 

Vaccinera dig mot covid-19!

Det här glada och omhändertagande gänget möter dig vid vaccinationsbussen hos MediCarrier på Finspångsgatan 44. Du kan få 1:a, 2:a och 3:e dosen. För att få tredje dosen måste du vara mer än 65 år gammal. Jag vaccinerade mig själv idag, tredje dosen. Fungerade alldeles utmärkt.

Sprid detta på ditt företag.

Bussen finns på plats 17-18 november klockan 9-16.

 

Hälsningar

Håkan Rosander

070-577 7019 

                                  

 

FGS och SVN hälsar dig som företagare välkommen till Introduktion till hållbarhet och hållbar verksamhetsutveckling

 

I dag talar alla om hållbara företag och hållbar verksamhetsutveckling för att våra företag skall kunna överleva. Vad betyder det för mig och mitt företag? Det är ämnet då Företagsgrupperna Stockholm (FGS) och Social Venture Network (SVN) bjuder in till ett digitalt seminarium den 24 november klockan 16.00-17.00.

 

Anmälan via länk här. 

 

Välkomna!

 

Företagsgrupperna Stockholm (FGS) är en paraplyorganisation för företagsgrupperna i Stockholmsregionen. Se www.fgs.nu

Social Venture Network (SVN) är ett företagsnätverk som arbetar med långsiktig hållbarhet i affärer och verksamheter enligt FN:s agenda 20230. Se www.svnsweden.se

Utvecklingsprogram för Lunda.

Idag beslutade Lunda Företagsgrupps styrelse ett utvecklingsprogram för att göra Lunda till ett än mer trevligt och effektivt område för företagen och dess personal. Det är ett omfattande program där vissa saker går fort att genomföra och en del saker kommer att ta tid.

Vi behöver samarbeta med dig som jobbar i Lunda och vi ser fram emot att få dina synpunkter och kanske förslag på ytterligare saker som vi inte har tänkt på. Vi kommer också att be om hjälp från stadsdelsförvaltningen och andra delar av stadens administration.

Vi har redan börjat arbeta med vissa punkter i programmet och fortsätter framför allt med de punkter som har prio 1 i listan. Vi kommer att löpande informera dig om vad som händer. 

Hälsningar

Styrelsen

 

 

Bilagor:
FilBeskrivningFilstorlekSenast ändrad
Ladda ner den här filen (20210610 Program för utveckling av Lunda tabell.pdf)20210610 Program för utveckling av Lunda tabell.pdf 193 kB2021-06-10 15:50

Kallelse till årsmöte i Företagsgrupperna Stockholm (FGS).

Till årsmötet kommer finansborgarrådet Anna König Jerlmyr och från Stockholm Business Region kommer VD Staffan Ingvarsson, Hans Aspgren tf VD för Invest Stockholm och avdelningschef Julika Lamberth.

 

Hur skall Stockholm bli bästa kommun för företagare år 2025?

Anna König Jerlmyr

 Bildresultat för anna könig jerlmyr

 

Stockholms Näringslivspolicy och ansvarsfördelningen inom staden.

Staffan IngvarssonHans Aspgren och Julika Lamberth 

 Picture of Staffan Ingvarsson, CEOPicture of Hans Aspgren, Acting CEOPicture of Julika Lamberth, Head of Business and Development

Har du frågor till talarna får du gärna skicka in dem i förväg så skall vi se till att de kan ge ordentliga svar.

Vi kommer också att ha ett stadgeenligt årsmöte.

Handlingar till mötet kommer att skickas ut inom några dagar.

 

Tidpunkt: 15 april 2021 klockan 16.00-17.00

Anmäl ditt deltagande till: info@fgs.nu

ZOOM-möte med följande länk:


https://us02web.zoom.us/j/84294608292?pwd=U2thMHBpc0F6dnNXUlIxTFdpalRSUT09

Meeting ID: 842 9460 8292
Passcode: 571174

Om du vill delta via telefon:
+46 8 4468 2488 Sweden
+46 8 5016 3827 Sweden

Meeting ID: 842 9460 8292
Passcode: 571174

Mycket välkommen till årsmötet!

Kent Andersson

ordförande